Click here to go to the main page

Harderwijk (G)

Town in the north-west of the Veluwe region, created as a settlement in the early Middle Ages who in 1231 was granted city rights. The location of the Zuiderzee and the membership of the Hanseatic League gave the city a great economic importance. The historic town has many monuments.

Stad in het noord-westen van de Veluwe, ontstaan als nederzetting in de vroege middeleeuwen die in 1231 stadsrechten kreeg. De ligging aan de Zuiderzee en het lidmaatschap van de Hanze gaven de stad een groot economisch belang. De historische binnenstad telt een groot aantal monumenten.

 

 

The reformed Grote Kerk ('Great Church'), in catholic times dedicated to Mary, dates from the 14th and 15th centuries. When in 1797 the tower collapsed, most of the nave was destroyed as well. A new facade in Louis XVI style was added later.

Location: Kerkplein 1

De hervormde Grote Kerk, in katholieke tijden gewijd aan Maria, dateert uit de 14de en 15de eeuw. Toen in 1797 de toren instortte werd het grootste deel van het schip vernietigd. Later werd een nieuwe gevel in Lodewijk XVI-stijl toegevoegd.

Locatie: Kerkplein 1

 

 

The St. Catharinakapel was the chapel of the St. Catharina convent. It was built in 1502. In 1912-1913 the Gothic chapel was restored in Neo-Gothic style by J.Th.J. Cuypers, after which it was used as a catholic church until 1962. Today it's used for cultural events.

Location: Klooster 1

De St. Catharinakapel is de kapel van het St. Catharinaklooster. Zij werd gebouwd in 1502. In 1912-1913 werd de gotische kapel gerestaureerd in neogotische stijl door J.Th.J. Cuypers, waarna het tot 1962 als een katholieke kerk werd gebruikt. Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt voor culturele evenementen.

Locatie: Klooster 1

 

 

Although this building looks like a farmhouse, it is in fact the Agnietenkapel, the almost unrecognizable former chapel of a monastery. Ít was built in the 15th century and in 1577, when catholicism was outlawed, became a carpenter's workshop. The rest of the monastery was demolished since. The mutilated chapel is now a restaurant.

Location: Vischmarkt 57a

Hoewel dit gebouw eruit ziet als een boerderij, is het in feite de Agnietenkapel, de bijna onherkenbare voormalige kapel van het Agnietenklooster. Zij werd gebouwd in de 15e eeuw en werd in 1577, toen de katholieke kerk werd verboden, een timmermanswerkplaats. De rest van het klooster werd daarna afgebroken. De zwaar verminkte kapel is nu een restaurant.

Locatie: Vischmarkt 57a

 

 

 The former synagogue was built in 1817 but already in 1839-1840 it needed major repairs, resulting in the current exterior. The building served as a synagogue until 1940 and had several other destinations since. The shape of the gable shows similarities to that of the reformed church.

Location: Jodenkerksteeg 1

De voormalige synagoge werd gebouwd in 1817 maar moest al in 1839-1840 ingrijpend hersteld worden, resulterend in het huidige exterieur. Het gebouw deed tot 1940 dienst als synagoge en heeft sindsdien verschillende andere bestemmingen gehad. De vorm van de gevel vertoont overeenkomsten met die van de hervormde kerk.

Location: Jodenkerksteeg 1 

 
Back to the Province of Gelderland