Click here to go to the main page

Ede municipality / Gemeente Ede (G)

Ede is a town and a municipality in the mid-western part of Gelderland, bordering on the Veluwe region in the east and the province of Utrecht on its west side. The town emerged as a village in ca. 800. It gained some regional importance as a market town after 1853 and gradually became a town in the early 20th century when it was connected to the railroad, increasing industry, and became an important garrison, which brought along a large catholic presence in the formerly mostly protestant town. After World War Two Ede extended in all directions. Part of the municipality are several villages and numerous hamlets.

Ede is een stad en gemeente in het middenwesten van Gelderland, grenzend aan de Veluwe in het oosten en de provincie Utrecht aan de westkant. De stad ontstond in ca. 800. Na 1853 kreeg het wat regionaal belang als marktstad en werd geleidelijk een stad in het begin van de 20e eeuw toen het werd aangesloten op de spoorweg, waardoor de industrie toenam en een belangrijk garnizoen werd, dat een grote katholieke aanwezigheid in de voormalige overwegend protestantse stad. Na de Tweede Wereldoorlog breidde Ede zich in alle richtingen uit. Onderdeel van de gemeente zijn verschillende dorpen en talrijke gehuchten.

 
EdeThe reformed Oude Kerk is a cruciform pseudo-basilica in Gothic style with a 14th century tower while the church itself was built after the destruction of its Romanesque predecessor in 1420. The northern side-aisle was added as part of a restoration in 1963-1967.

Location: Grotestraat 58

De hervormde Oude Kerk is een kruisvormige pseudobasiliek in gotische stijl met een 14e-eeuwse toren terwijl de kerk zelf werd gebouwd na de verwoesting in 1420 van haar romaanse voorganger. De noordelijke zijbeuk werd toegevoegd als onderdeel van een restauratie in 1963-1967.

Locatie: Grotestraat 58
 

The Gereformeerde kerk or Noorderkerk is a cruciform church designed by A. Kool and built in 1903, combining neo-Renaissance and Rationalist styles. It's currently serves mostly as a concert hall.

Location: Amsterdamseweg 11

De Gereformeerde kerk of Noorderkerk is een kruiskerk ontworpen door A. Kool en gebouwd in 1903 in een combinatie van neorenaissance en rationalistische stijlen. Het gebouw doet momenteel voornamelijk dienst als concertzaal.

Locatie: Amsterdamseweg 11

 

The Ericakerk is a small aisleless building with neo-Gothic details, built in 1913 for the liberal Nederlandse Protestantenbond (NPB). It closed in 2019 and is now a theater.

Location: Ericalaan 1

De Ericakerk is een klein zaalgebouw met neogotische details, gebouwd in 1913 voor de liberale Nederlandse Protestantenbond (NPB). Het sloot in 2019 en is nu een theater.

Locatie: Ericalaan 1
 
The Evangelical Lutheran church was built in 1917-1918 as a small building in a more or less neo-Gothic style, designed by L. van Zoelen. In 1936 it was transformed into a cruciform church by F.B. Jantzen.

Location: Beukenlaan 12

De Evangelisch Lutherse kerk werd in 1917-1918 gebouwd als een klein gebouw in een min of meer neogotische stijl, ontworpen door L. van Zoelen. In 1936 werd gebouw door F.B. Jantzen vergroot tot een kruiskerk.

Locatie: Beukenlaan 12
 


The former Apostolic church is an aisleless building in a modest Traditionalist style. It was built in 1934 and was sold in 1972. Until 2015 it was used by the Salvation Army.

Location: Verlengde Maanderweg 118

De voormalige Apostolische kerk is een eenbeukig gebouw in een bescheiden traditionalistische stijl. Het werd gebouwd in 1934 en werd verkocht in 1972. Tot 2015 werd het gebruikt door het Leger des Heils.

Locatie: Verlengde Maanderweg 118
 


The reformed Nieuwe Kerk is a cruciform church in moderate Expressionist style, designed by T.G. Slijkhuis and built in 1937-1938.

Location: Verlengde Maanderweg 33

De hervormde Nieuwe Kerk is een kruiskerk in gematigd expressionistische stijl, ontworpen door T.G. Slijkhuis en gebouwd in 1937-1938.

Locatie: Verlengde Maanderweg 33
 

The (Geref.) Beatrixkerk was built in 1939-1940 as the second church in Ede of the Gereformeerden and was named Zuiderkerk ('south church') until 1963. It was designed by E.J. Rotshuizen in a Traditionalist style with Italian influences.

Location: Beatrixlaan 54

De (Geref.) Beatrixkerk werd in 1939-1940 gebouwd als de tweede kerk in Ede van de Gereformeerden en heette tot 1963 Zuiderkerk. Ze is ontworpen door E.J. Rotshuizen in een traditionalistische stijl met Italiaanse invloeden.

Locatie: Beatrixlaan 54
 
The church of the Oud Gereformeerde Gemeente was built as a small aisleless building in a Traditionalist style in 1950 but has been enlarged several times since, leaving the first extension of 1956 as its oldest part.

Location: Schaapsweg 75

De kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente werd in 1950 gebouwd als een klein zaalgebouw in een traditionalistische stijl, maar is sindsdien verschillende keren vergroot, waardoor de eerste uitbreiding van 1956 als oudste deel overblijft.

Locatie: Schaapsweg 75
 


The catholic St. Antonius van Padua is a basilica in Traditionalist style, designed by J.M. van Hardeveld and built in 1952-1953, replacing the catholic garrison church which had been destroyed by bombs in 1944.

Location: Stationsweg 112

De katholieke St. Antonius van Padua is een basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door J.M. van Hardeveld en gebouwd in 1952-1953, ter vervanging van de katholieke garnizoenskerk die in 1944 door bommen was verwoest.

Locatie: Stationsweg 112
 
The originally catholic Goede Herderkerk ('church of the good sheperd') is a church in a modernist style with a trapezoid ground plan, designed by H.J. Koldewey, son of the formerly strictly Traditionalist architect B.J. Koldewey, and built in 1957-1958. Since 2014 it has been a baptist church.

Location: Ganzeweide 17

De van oorsprong katholieke Goede Herderkerk is een kerk in modernistische stijl met een trapeziumvormig grondplan, ontworpen door H.J. Koldewey, zoon van de voorheen streng Traditionalistische architect B.J. Koldewey, en gebouwd in 1957-1958. Sinds 2014 is het een Baptistenkerk.

Locatie: Ganzeweide 17
 
BennekomThe reformed church or Alexanderkerk is a cruciform pseudo-basilica with an early-14th century early-Gothic tower and a Gothic nave from the 16th century. The choir was replaced with a double transept in neo-Gothic style in 1857.

Location: Dorpsstraat 45

De hervormde kerk of Alexanderkerk is een kruisvormige pseudo-basiliek met een vroeg-gotische toren uit het begin van de 14e eeuw en een gotisch schip uit de 16e eeuw. In 1857 werd het koor vervangen door een dubbel transept in neogotische stijl.

Locatie: Dorpsstraat 45
 

The Gereformeerde kerk or Brinkstraatkerk is a cruciform church in Expressionist style, designed by J.B. Radstake and built in 1926-1927.

Location: Brinkstraat 41

De Gereformeerde kerk of Brinkstraatkerk is een kruiskerk in expressionistische stijl, ontworpen door J.B. Radstake en gebouwd in 1926-1927.

Locatie: Brinkstraat 41
 
The Maria Virgo Regina was built in 1957 and was the first catholic church in Bennekom since the Reformation. It was designed by P. Starmans, the architect of the Utrecht archdiocese, in a modern style with traditional elements.

Location:  Heelsumseweg 3


De Maria Virgo Reginakerk werd gebouwd in 1957 en was de eerste katholieke kerk in Bennekom sinds de Reformatie. Het is ontworpen door P. Starmans, de architect van het aartsbisdom Utrecht, in een moderne stijl met traditionele onderdelen.

Locatie: Heelsumseweg 3
 

Back to the Province of Gelderland