Click here to go to the main page

Beuningen municipality / Gemeente Beuningen (G)

Municipality in the west of the Rijk van Nijmegen region, comprising the villages (from west to east) Winssen, Ewijk, Beuningen and Weurt.

Gemeente in het westen van de regio Rijk van Nijmegen, bestaande uit de dorpen (van west naar oost) Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt.

 

Winssen

 

Despite its ornamentation in Romanesque style, the tower of the medieval village church was built in the 15th century. It was retained when the church was demolished in 1860 and replaced by a new church designed by C. Weber. Of Webers' design the spire on the tower remains, the church itself was demolished in 1941.

Location: Dijk 39

Hoewel de versiering in romaanse stijl anders suggereert werd de toren van de middeleeuwse dorpskerk gebouwd in de 15e eeuw. Hij werd behouden toen de kerk in 1860 werd gesloopt en maakte daarna deel uit van een nieuwe kerk ontworpen door C. Weber. Deze kerk werd afgebroken in 1941, en van het ontwerp van Weber resteert alleen de torenspits.

Locatie: Dijk 39

 
 


The reformed church was built as a modest aisleless church in 1805 to a design by the constructor O. Migchielsen. Its current shape dates from 1873, when it was extended to a T-shaped groundplan and a new facade and tower were added in an ecclectic style, designed by P.W. Michielsen. It was closed in 2016 and now has a cultural purpose.

Location: Notaris S. Roesstraat 11

De hervormde kerk werd in 1805 gebouwd als een bescheiden zaalkerk naar een ontwerp van de aannemer O. Migchielsen. De huidige vorm dateert van 1873, toen het werd uitgebreid tot een T-vormig grondplan en een nieuwe gevel en toren werden toegevoegd in een eclectische stijl, ontworpen door P.W. Michielsen. Na sluiting als kerk in 2016 heeft het gebouw een culturele bestemming.

Locatie: Notaris S. Roesstraat 11

 

 

The catholic St. Antonius van Padua is a big cruciform pseudo-basilica in Traditionalist style, designed by J.C. van Buijtenen and F.J. Vervest and built in 1938-1939. It closed in 2020 and is awaiting a new function.

Location: Notaris S. Roesstraat 1

De katholieke St. Antonius van Padua is een grote pseudobasilikale kruiskerk in traditionalistische stijl, ontworpen door J.C. van Buijtenen en F.J. Vervest en gebouwd in 1938-1939. Het werd in 2020 gesloten en wacht op een nieuwe functie.

Location: Notaris S. Roesstraat 1
 
EwijkOf the medieval village church only the tower remains. The nave had been renewed in 1831, and eventually the church was demolished in 1918. The tower, built in Romanesque style in the 12th century, now serves as a devotional chapel.

Location: Julianastraat 5

Van de middeleeuwse dorpskerk is alleen de toren nog over. Het schip was in 1831 vernieuwd en uiteindelijk werd de kerk in 1918 afgebroken. De toren, gebouwd in romaanse stijl in de 12e eeuw, doet nu dienst als devotiekapel.

Locatie: Julianastraat 5

 

The St. Johannes de Doper is a three-aisled pseudo-basilica in neo-Romanesque style, designed by Jos. Margry and built in 1916-1917. Although a tower was part of the design it was not built. In 1961 the church was extended with a big portal designed by H.C. van de Leur. The church closed in 2021.

Location: Julianastraat 9

De St. Johannes de Doper is een driebeukige pseudobasiliek in neoromaanse stijl, ontworpen door Jos. Margry en gebouwd in 1916-1917. Hoewel een toren deel uitmaakte van het ontwerp, is deze niet gebouwd. In 1961 werd de kerk uitgebreid met een groot portaal ontworpen door H.C. van de Leur. De kerk sloot in 2021.

Locatie: Julianastraat 9

 
Beuningen


The reformed church is an originally aisleless church built in 1821 in modest neo-classical style. Attached to the back is the vicarage, a combination not unlike the former catholic barn churches of this part of the country. Side-aisles were added in 2000.   

Location: Molenstraat 3

De hervormde kerk is oorsprong een zaalkerk en werd in 1821 gebouwd in eenvoudige neoclassicistische stijl. Tegen de achterkant bevindt zich de pastorie, een combinatie vergelijkbaar met de voormalige katholieke schuurkerken van dit deel van het land. Zijbeuken werden in 2000 toegevoegd.

Locatie: Molenstraat 3


 The St. Cornelius is a three-aisled basilica innneo-Gothic style, designed by C. Franssen and built in 1900-1901. The medieval tower of the previous churches was retained, albeit beyond recognition by the brick cladding on the outside.

Location: Dorpssingel 1

De St. Cornelius is een driebeukige basiliek in in neogotische stijl, ontworpen door C. Franssen en gebouwd in 1900-1901. De middeleeuwse toren van de vorige kerken bleef behouden, zij het onherkenbaar door de bakstenen gevelbekleding aan de buitenkant.

Locatie: Dorpssingel 1

 
Weurt


The St. Andreas is a basilica in neo-Gothic style, also designed by C. Franssen and built in 1895-1898 on the site of a previous church which itself in the 19th century had replaced a medieval chapel.

Location: Kerkstraat 14

De St. Andreas is een basiliek in neogotische stijl, eveneens ontworpen door C. Franssen en gebouwd in 1895-1898 op de plaats van een vorige kerk die zelf in de 19e eeuw een middeleeuwse kapel had vervangen.

Locatie: Kerkstraat 14
 

Back to the Province of Gelderland