Click here to go to the main page

Aalten municipality / Gemeente Aalten (G)

Municipality in the east of the Achterhoek region, named after the eponymous town-like village. The major other places in the municipality are Bredevoort and Dinxperlo. Population is mostly protestant.

Dorp met stedelijk karakter in het oosten van de Achterhoek. De belangrijkste andere plaatsen in de gemeente zijn Bredevoort en Dinxperlo. De bevolking is voornamelijk protestant.

 

Aalten

 

 

The reformed church or Helenakerk is a 15th-century Gothic pseudobasilica with a Romanesque tower from the 12th century.

Location: Landstraat 22

De hervormde kerk of Helenakerk is een 15e-eeuwse gotische pseudobasiliek met een romaanse toren uit de 12e eeuw.

Locatie: Landstraat 22

 

 

 

 

The synagogue was built in Neo-Classical style in 1857. The architect is unknown.

Location: Stationsstraat 7

De synagoge werd gebouwd in neoclassicistische stijl in 1857. De architect is onbekend.

Locatie: Stationsstraat 7

 

 

 

 

The Gereformeerde Westerkerk is a small building in Neo-Classical style. It was designed by H. van den Brand and built in 1891.

Location: Hogestraat 54

De Gereformeerde Westerkerk is een klein gebouw in neoclassicistische stijl. Zij werd ontworpen door H. van den Brand en gebouwd in 1891.

Locatie: Hogestraat 54

 

 

 

 

The Gereformeerde Oosterkerk was built in 1912. It's a building in Rationalistic style and was designed by A. Nauta.

Location: Oosterkerkstraat 3

De Gereformeerde Oosterkerk werd gebouwd in 1912. Het is een gebouw in rationalistische stijl en werd ontworpen door A. Nauta.

Locatie: Oosterkerkstraat 3

 

 

 

 

The catholic St. Helena was built in 1950-1952 and was designed by J. van Dongen. It replaced a church designed by A. Tepe, which was destroyed in 1945. Only the two lower segments of the tower remain of Tepe's church.

Location: Dijkstraat 11

De katholieke St. Helena werd gebouwd in 1950-1952 en is ontworpen door J. van Dongen. Zij verving een kerk naar ontwerp van A. Tepe die in 1945 werd verwoest. Alleen de twee onderste segmenten van de toren van Tepe's kerk bleven behouden.

Locatie: Dijkstraat 11

 

 

Bredevoort

 

The reformed church is a small building in Gothic style. It was built as a protestant church after 1599, several years after the bigger catholic church had been destroyed. In 1639 the church was extended with a side-aisle.

Location: Markt 3

De hervormde kerk is een klein gebouw in gotische stijl. Het werd gebouwd als een protestantse kerk na 1599, enkele jaren nadat de grote katholieke kerk was verwoest. In 1639 werd de kerk uitgebreid met een zijbeuk.

Locatie: Markt 3

 
 

 

The catholic H. Hart en H. Georgius is an aisleless cruciform church in Neo-Gothic style. It was designed by A. Tepe and built in 1875-1876.

Location: Kerkstraat 16

De katholieke H. Hart en H. Georgius is een eenbeukige kruiskerk in neogotische stijl. Zij werd ontworpen door A. Tepe en gebouwd in 1875-1876.

Locatie: Kerkstraat 16

 
 

 

The former Gereformeerde Koppelkerk was designed in Traditionalist style by W. Geels and built in 1947. The tower was added in 1956. 

Location: Koppelstraat 35

De voormalige Gereformeerde Koppelkerk werd ontworpen in Traditionalistische stijl door W. Geels en gebouwd in 1947. De toren werd toegevoegd in 1956.

Location: Koppelstraat 35

 
 

Dinxperlo

 

The reformed church is a small pseudo-basilica in Gothic style and was built in the 15th- and early-16th century. The part-Romanesque tower dates from c. 1400.

Location: Markt 2

De hervormde kerk is een kleine pseudobasiliek in gotische stijl en werd gebouwd in de 15e-en vroeg-16e eeuw. De deels romaanse toren dateert uit ca. 1400.

Locatie: Markt 2

 
 

 

The Rietstapkerk is often called the smallest church in the Netherlands, but in fact this small Neo-Gothic chapel was never used for religious purposes. It was built in 1911-1912 as a testamentary obligation. The building was taken from its original location in 1984 and moved.

Location: Rietstapperweg 7

De Rietstapkerk wordt wel de kleinste kerk van Nederland genoemd, maar feitelijk heeft de kleine neogotische kapel nooit een religieuze functie gehad. Zij werd in 1911-1912 geboud bij wijze van testamentaire verplichting. in 1984 werd het gebouw van de oorspronkelijke locatie naar de huidige verplaatst.

Locatie: Rietstapperweg 7

 
 

 

The church of the liberal Nederlandse Protestanten Bond was designed by S. de Jager in Traditionalist style and built in 1949.

Location: Wilhelminastraat 13

De kerk van de vrijzinnige Nederlandse Protestanten Bond is ontworpen door S. de Jager in traditionalistische stijl en gebouwd in 1949.

Locatie: Wilhelminastraat 13

 
 

Back to the Province of Gelderland