Click here to go to the main page

Heerenveen (Fr)

Heerenveen, or It Hearrenfien, is a town-like village and municipality in the south of Friesland. The village of Heerenveen started as a peatery in the 1550's at the crossing of two canals and gained some importance as a regional trade center in the 17th century. The extraction of peat ended after the 19th century and the town economy largely depended on agriculture until the rise of industry around 1900. The territory of the Heerenveen village was divided over three municipalities until 1934, two of which had their town hall in Heerenveen while all three had a reformed church within walking distance from each other. That year the former Aengwirden municipality merged with parts of the Schoterland and Haskerland municipalities to form the new Heerenveen municipality. In 1969 saw the first of a number of demolitions of important historic buildings, when the reformed church of Schoterland (built in 1637) was raised to the ground. The old center of the village has since lost much of its charm. Since 1969, when the reformed church of Schoterland (built in 1637) was demolished, the old center of the village has lost many of its historic buildings and with them, most of its charm. in In 2014 several more surrounding villages were added to the municipality.  For the time being, this page is about the village of Heerenveen only.

Heerenveen, of It Hearrenfien, is een dorp met een stedelijk karakter en een gemeente in het zuiden van Friesland. Het dorp Heerenveen begon in de jaren vijftig van de 16e eeuw aan de kruising van twee kanalen en werd in de 17e eeuw een belangrijk handelscentrum. De winning van turf eindigde na de 19e eeuw en de economie was grotendeels afhankelijk van de landbouw tot de opkomst van de industrie rond 1900. Het grondgebied van het dorp Heerenveen was tot 1934 verdeeld over drie gemeenten, waarvan er twee hun gemeentehuis in Heerenveen hadden terwijl alledrie een hervormde kerk op loopafstand van elkaar hadden. Dat jaar fuseerde de voormalige gemeente Aengwirden met delen van de gemeenten Schoterland en Haskerland gemeenten tot de nieuwe gemeente Heerenveen. Vanaf 1969, toen de hervormde kerk van Schoterland (uit 1637) werd afgebroken, zijn veel belangrijke historische gebouwen in het oude dorpshart gesloopt, dat daardoor veel van zijn charme heeft verloren. In 2014 zijn er meerdere omliggende dorpen toegevoegd aan de gemeente. Voorlopig gaat deze pagina alleen over het dorp Heerenveen.

 

The oldest church of Heerenveen is the Mennonite church, an aisleless building from 1762 with a neo-Classical portal added in 1838.

Location: Vermaningsteeg 5

De oudste kerk van Heerenveen is de Doopsgezinde kerk, een zaalkerk uit 1762 met een neoclassicistisch portaal uit 1838.

Locatie: Vermaningsteeg 5

 

 

The reformed church of Nijehaske is a small aisleless church, built in 1775 in modest Classical style. It is the oldest of two surviving reformed churches, out of a former total of three, near the center of Heerenveen and is nowadays an office.

Location: Herenwal 137 

De hervormde kerk van Nijehaske is een kleine zaalkerk, gebouwd in 1775 in een bescheiden classicistische stijl. Het is de oudste van de twee overgebleven hervormde kerken, van een voormalig totaal van drie, nabij het centrum van Heerenveen en huisvest tegenwoordig een kantoor.

Locatie: Herenwal 137

 

The reformed church of Aengwierden, or Kerk aan de Fok, is an aisleless church in neo-Classical style, built in 1867, extended with a tower in 1909 and with a portal added in 1920. The church was closed in 2012.

Location: Fok 48

De hervormde kerk van Aengwierden, of Kerk aan de Fok, is een zaalkerk in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1867, in 1909 voorzien van een toren en in 1920 uitgebreid met een portaal. De kerk werd gesloten in 2012.

Locatie: Fok 48

 

The Gereformeerde kerk or Kruiskerk is a building in Rationalist style, designed by A. Nauta and C. Draaisma and built in 1921. It was one of the first churches in the Netherlands with walls of reinforced concrete. The church was closed in 2012.

Location: Burgemeester Falkenaweg 12

De Gereformeerde kerk of Kruiskerk is een gebouw in rationalistische stijl, ontworpen door A. Nauta en C. Draaisma en gebouwd in 1921. Het was een van de eerste kerken in Nederland met wanden van gewapend beton. De kerk werd in 2012 gesloten.

Locatie: Burgemeester Falkenaweg 12

 

 

The catholic Heilige Geestkerk is a three-aisled pseudo-basilica in Traditionalist style, designed by H.C.M. van Beers and built in 1932-1933.

Location: Crackstraat 13

De katholieke Heilige Geestkerk is een driebeukige pseudobasiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door H.C.M. van Beers en gebouwd in 1932-1933.

Locatie: Crackstraat 13

 
Back to the Province of Fryslân