Click here to go to the main page

Ferwerderadiel municipality / Gemeente Ferwerderadiel (Fr)

Municipality in the very north of the province, covering the area around, and including, the village of Ferwert, which is the administrative centre of the municipality.. Frisian names are official in this municipality, Dutch names are between brackets). This page is not complete.

Gemeente in het uiterste noorden van de provincie die het gebied rond, en met inbegrip van, het dorp Ferwert beslaat, dat de hoofdplaats van de gemeente is. Friese namen zijn officieel in deze gemeente, Nederlandse namen staan tussen haakjes. Deze pagina is niet compleet.

 

Blije (Blija)

 

The reformed church of Blije was built in c. 1540 and is in Gothic style. The tower largely dates from the 13th century and was part of an earlier church.

Location: Voorstraat 3

De hervormde kerk van Blije werd gebouwd in c. 1540 en is in gotische stijl. De toren dateert grotendeels uit de 13e eeuw en maakte deel uit van een eerdere kerk.

Locatie: Voorstraat 3

 

 

 

Ferwert (Ferwerd)

 

Ferwert's reformed church is a big one-aised building in Gothic style. The tower was built in the 15th century, followed by the rest of the church. The upper part of the tower lost its authentic shape during a restoration in 1935.

Location: Kerkpad 1

De hervormde kerk is een groot eenbeukig gebouw in gotische stijl . De toren werd gebouwd in de 15e eeuw, gevolgd door de rest van de kerk. Het bovenste deel van de toren verloor zijn authentieke vorm tijden een restoratie in 1935.

Locatie: Kerkpad 1

 

 

 

The Gereformeerde kerk is a T-shaped building built in 1920. The building is in Rationalist style and was designed by an unknown architect.

Location: Hogebeintumerweg 5

De Gereformeerde kerk is een T-vormig gebouw, gebouwd in 1920. Het gebouw is in rationalistische stijl en werd ontworpen door een onbekende architect.

Locatie: Hogebeintumerweg 5

 

 

Ginnum (Genum)

The former reformed church of Ginnum dates from the 12th and 13th centuries and currently serves as a museum.

Location: Harstawei 7

De voormalige hervormde kerk van Ginnum dateert uit de 12e en 13e eeuw en fungeert momenteel als een museum.

Locatie: Harstawei 7

 

Hallum

The reformed church was built ca. 1300, and shows features typical for the transition from Romanesque to Gothic, reason why it is sometimes called Romanogothic. The northern transept-arm is a surviving part of an earlier church, the church's former catholic name is probably St. Martinus.

Location: Kerkpad 1

De hervormde kerk werd gebouwd rond 1300 en vertoont kenmerken die typerend zijn voor de overgang van romaans naar gotisch, reden waarom de kerk soms tot de romanogotiek wordt gerekend. De noordelijke transept-arm is een overblijfsel van een eerdere kerk, de kerk, de voormalige katholieke naam is waarschijnlijk St. Martinus.

Locatie: Kerkpad 1

 

 

 

The Gereformeerde kerk is a building in Rationalist style and was designed by Tjeerd Kuipers, the most important architect of that style. The church was built in 1912.

Location: Langebuorren 4

De Gereformeerde kerk is een gebouw in rationalistische stijl, ontworpen door Tjeerd Kuipers, de belangrijkste architect van die stijl. De kerk werd gebouwd in 1912.

Locatie: Langebuorren 4

 

 

 

 

The Mennonite church is a simple building built in a style that, for lack of a better word, is best described as 'neo-Classical', even though that style's popularity had long vanished in 1910, when this church was built.

Location: Offingaweg 17

De Doopsgezinde kerk is een eenvoudig gebouw, gebouwd in een stijl die, bij gebrek aan een beter woord, het beste omschreven kan worden als ' neoclassicistisch', ook al was de populariteit van die stijl al lang verdwenen in 1910, toen deze kerk werd gebouwd.

Locatie: Offingaweg 17

 

 

Hegebeintum (Hogebeintum)

 

Like the church of Ginnum, the former reformed church of Hegebeintum dates from the 12th and 13th centuries and is used as a museum.

Location: Hoge Tsjerkewei 2

Net als de kerk van Ginnum, dateert de voormalige hervormde kerk van Hegebeintum uit de 12e en 13e eeuw en wordt zij gebruikt als een museum.

Locatie: Hoge Tsjerkewei 2

 

 
Janum (Jannum)

 

Another church that is currently used as a museum is the former reformed church of Janum. This Romanogothic church was built in c. 1300 but has a Romanesque choir which is about a century older.

Location: Kerkstraat 4

Een andere kerk die momenteel wordt gebruikt als een museum is de voormalige hervormde kerk van Janum. Deze romanogotische kerk werd gebouwd rond 1300 maar heeft een romaans koor dat ongeveer een eeuw ouder is.

Locatie: Kerkstraat 4

 

Back to the Province of Fryslân