Click here to go to the main page

Scheveningen (ZH)

Former village, now a part of the city of Den Haag. Part of Scheveningen is the Duindorp neighbourhood.

Voormalige dorp, nu een deel van de stad Den Haag. Een deel van Scheveningen is de wijk Duindorp.

 

 

 

The old Reformed church is a typically long building in modest Gothic style. The tower shows Flemish influences.

Location: Keizerstraat 8

De oude Hervormde kerk is een opvallend lang gebouw in een bescheiden gotische stijl. De toren toont Vlaamse invloeden.

Locatie: Keizerstraat 8

 

 

 

 

The Geref. Eben Haëzerkerk is a T-shaped building in neo-Renaissance style designed by architect Roelof Kuipers, a brother of Tjeerd Kuipers. It was built in 1892.

Location: Nieuwe Laantjes 120

De Geref. Eben Haëzerkerk is een T-vormig gebouw in neorenaissance stijl, ontworpen door architect Roelof Kuipers, een broer van Tjeerd Kuipers. Het werd gebouwd in 1892.

Locatie: Nieuwe Laantjes 120

 

 

 

R. Kuipers also designed the reformed Nieuwe Kerk ("new church") in a similar but richer neo-Renaissance style. This church was built in 1893-1894 as the second Reformed church in Scheveningen.

Location: Duinstraat 4

R. Kuipers ontwierp ook de hervormde Nieuwe Kerk in een soortgelijke, maar rijkere neorenaissancestijl. Deze kerk werd gebouwd in 1893-1894 als de tweede Hervormde kerk in Scheveningen.

Locatie: Duinstraat 4

 

 

 
The Nieuwe Badkapel ("new bath chapel") is a church built especially for protestant tourists. It dates from 1915-1916 and was designed by local architect W.Ch. Kuijpers, in a style that combines elements of Berlagian Rationalism and Jugendstil.

Location: Nieuwe Parklaan 90

De Nieuwe Badkapel is een kerk gebouwd speciaal voor protestantse toeristen. Het gebouw dateert uit 1915-1916 en is ontworpen door de plaatselijke architect W.Ch. Kuijpers, in een stijl die elementen van Berlagiaans rationalisme en Jugendstil met elkaar combineert.

Locatie: Nieuwe Parklaan 90

 

 

This complex in Traditionalist style, consisting of a chapel, a church and groups of houses, was built between 1912 and 1926. The original design for the complex was made by architect A.J. Kropholler, but eventually a church designed by C.M. van Moorsel was built. The church is called Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk.

Location: Berkenbosch Blokstraat 9

Dit complex in traditionalistische stijl, bestaande uit een kapel, een kerk en groepen huizen, werd gebouwd tussen 1912 en 1926. Het oorspronkelijke ontwerp voor het complex werd gemaakt door architect A.J. Kropholler, maar uiteindelijk werd de kerk gebouwd naar een ontwerp van C.M. van Moorsel. De kerk heet Onze Lieve Vrouwe van Lourdeskerk.

Locatie: Berkenbosch Blokstraat 9

 

 

Another Roman Catholic church is this building in moderate Expressionist style, the H. Antonius Abt, which was built between 1925 and 1927. It was designed by architects Jos Cuypers and his son Pierre Cuypers jr..

Location: Scheveningseweg 235

Een andere rooms-katholieke kerk is dit gebouw in een gematigd expressionistische stijl, de H. Antonius Abt, die werd gebouwd tussen 1925 en 1927. Het gebouw werd ontworpen door architect Jos. Cuypers en zijn zoon Pierre Cuypers jr..

Locatie: Scheveningseweg 235

 

 

The reformed Prinses Julianakerk in Duindorp dates from 1927 and was designed by W.Ch. Kuijpers in a combination of Traditionalist and Expressionist styles.

Location: Tesselsestraat 6

De hervormde Prinses Julianakerk in Duindorp dateert uit 1927 en is ontworpen door W.Ch. Kuijpers in een combinatie van traditionalistische en expressionistische stijlen.

Locatie: Tesselsestraat 6

 
 

 

The church of the Oud-Gereformeerde Gemeente was built in 1935 and is in a Traditionalist style. The architect is not known.

Location: Westduinweg 194

De kerk van de Oud-Gereformeerde Gemeente werd gebouwd in 1935 en is in een traditionalistische stijl. De architect is niet bekend.

Locatie: Westduinweg 194

 

 

 

The Geref. Pniëlkerk in Duindorp was designed by B.W. Plooij and is one of his most important works. It was built in 1937 and is in moderate Expressionist style.

Location: Tesselsestraat 69

De Geref. Pniëlkerk in Duindorp is ontworpen door B.W. Plooij en is een van zijn belangrijkste werken. De kerk werd gebouwd in 1937 en is in een gematigde expressionistische stijl.

Locatie: Tesselsestraat 69

 

 
Back to the Province of Zuid-Holland