Click here to go to the main page
Noordwijk (ZH)

In the 9th century this part of Zuid-Holland was inhabited by pagan Frisians. A Scottish nobleman named Jeroen started to convert the population of a village that was called Northgo then. In 856 he was murdered by invading Vikings because he refused to renounce his faith. The name of St. Jeroen has been connected to the village ever since. In 1429 Noordwijk officially became a place of pilgrimage. The Reformation ended this tradition, which in 1892 was restored.
Noordwijk consists of two parts. Noordwijk-Binnen is the actual village. Despite the Reformation its population remained largely catholic. The fishing village Noordwijk aan Zee is the other part, and became mostly protestant.

In de 9e eeuw werd dit deel van Zuid-Holland bewoond door heidense Friezen. Een Schotse edelman genaamd Jeroen begon met de kerstening van de bewoners van een dorpje dat toen nog Northgo heette. In 856 werd hij vermoord door invallende Vikingen omdat hij weigerde zijn geloof af te zweren. De naam van St. Jeroen is sindsdien met het dorp verbonden. In 1429 werd Noordwijk officieel een bedevaartsoord. Met de Reformatie eindigde de traditie, die echter in 1892 weer werd hersteld. Noordwijk bestaat uit twee delen. Noordwijk-Binnen is het eigenlijke dorp. Ondanks de Reformatie bleef de bevolking hier grotendeels katholiek. Het vissersdorp Noordwijk aan Zee is het andere deel, en werd voornamelijk protestants.

 

The reformed Jeroenkerk in Noordwijk-Binnen was built after 1450, except for the 12th-century tower which was the only building in the village that survived a great fire that year. The size of the church is partly the result of Noordwijk's importance as a place of pilgrimage. It's a three-aisled pseudo-basilica in Gothic style. The tower features elements of both Romanesque and Gothic styles.

Location: Voorstraat 44

De hervormde Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen werd gebouwd na 1450, met uitzondering van de 12e-eeuwse toren, dat het enige gebouw in het dorp was die dat jaar een grote brand overleefde. De omvang van de kerk is deels het gevolg van het belang van Noordwijk als een bedevaartsoord. Het is een driebeukige pseudobasiliek in gotische stijl. De toren is voorzien van elementen uit zowel het romaanse als uit de gotiek.

Locatie: Voorstraat 44

A new catholic church of St. Jeroen was built in 1834, but when the pilgrimage was restored in 1892 it became too small. Architect N. Molenaar designed a big three-aisled hall-church it and supervised the construction of the choir and the transept in 1894, initially built as extensions of the older church. The new church was completed by his son N. Molenaar jr. with a nave and a tower in 1926.

Location: Van Limburg Stirumstraat

Een nieuwe katholieke St. Jeroenskerk werd in 1834 gebouwd, maar na het herstel van de bedevaart werd deze al snel te klein. Architect N. Molenaar ontwierp een grote driebeukige hallenkerk waarvan onder zijn leiding in 1894 het koor en het dwarsschip werden gebouwd, toen nog als uitbreidingen van de oudere kerk. De nieuwe kerk werd in 1926 voltooid door zijn zoon N. Molenaar jr. met een schip en een toren.

Locatie: Van Limburg Stirumstraat

 

Noordwijk aan Zee had been a fishing village since the Middle Ages and became mostly protestant during the Reformation. One protestant church is the Gereformeerde Kerk. It was designed by Tj. Kuipers in Rationalistic style and dates from 1899.

Location: Hoofdstraat 10

Noordwijk aan Zee was sinds de Middeleeuwen een vissersdorp en werd tijdens de Reformatie overwegend protestants. Een protestantse kerk is de Gereformeerde Kerk. Het gebouw werd ontworpen door Tj. Kuipers in rationalistische stijl en dateert uit 1899.

Locatie: Hoofdstraat 10

A second Roman Catholic church was built in Noordwijk aan Zee in 1949-1951, named Maria ter Zee. Architect was J.A. van der Laan, member of a family of architects. He took inspiration from early-christian basilicas.

Location: Zeeweg 75

Een tweede Rooms-katholieke kerk werd gebouwd in Noordwijk aan Zee in 1949-1951, met de naam Maria ter Zee. Architect was J.A. van der Laan, lid van een familie van architecten. Hij liet zich inspireren door vroeg-christelijke basilieken.

Locatie: Zeeweg 75

Back to the Province of Zuid-Holland