Click here to go to the main page
Veenendaal (U)

Veenendaal is a town and a municipality in the east of the Utrecht province. Originally it was a small village, founded in the 16th century in the heart of a peat colony in the border region of Utrecht and Gelderland. Until 1960 part of the village belonged to Ede municipality, Gelderland. That year, also nearby parts of the Rhenen and Renswoude municpalities were added to Veenendaal's territory. The former village has since grown and is now a fairly large town. Veenendaal is located in the so-called Bible Belt and is historically a mostly protestant village, with most churches belonging to one of several protestant denominations, and church attendance is still relatively high.

Veenendaal is een stad en een gemeente in het oosten van de provincie Utrecht. Oorspronkelijk was het een klein dorp, gesticht in de 16e eeuw in het hart van een veenkolonie in het grensgebied van Utrecht en Gelderland. Tot 1960 behoorde een deel van het dorp tot de gemeente Ede, Gelderland. In dat jaar werden ook delen van de gemeenten Rhenen en Renswoude bij het grondgebied van Veenendaal gevoegd. Het voormalige dorp is sindsdien gegroeid en is nu een vrij grote stad. Veenendaal is gevestigd in de zogenaamde Bijbelgordel en is historisch gezien een overwegend protestants dorp, waarbij de meeste kerken behoren tot een van de vele protestantse fenootsxhappen, en kerkbezoek is nog steeds relatief hoog.

 

The reformed Oude Kerk ('Old Church') or St. Salvator was originally built as an aisleless church in late-Gothic style and was completed in 1566. It served as a catholic church until 1592 and has been protestant ever since. The church was extended several times and now has wide side-aisles.

Location: Markt 9b

De hervormde Oude Kerk of St. Salvator werd oorspronkelijk gebouwd als een zaalkerk in laat-gotische stijl en werd voltooid in 1566. Hij deed tot 1592 dienst als een katholieke kerk en is sindsdien protestants. De kerk werd meerdere malen uitgebreid en heeft nu brede zijbeuken.

Locatie: Markt 9b

 

 

The Eben Haëzerkerk was built in 1865 as the church of the Christelijk Gereformeerden, a group of calvinists which had split from the Reformed church. It's an aisleless church in a very modest traditional style and lies hidden behind a house. It was closed in 1926 and has since been used for storage.

Location: Zandstraat 39

De Eben Haëzerkerk werd gebouwd in 1865 als de kerk van het Christelijk gereformeerden, een groep van calvinisten die zich van de hervormde kerk had afgescheiden. Het is een zaalkerk in een zeer eenvoudige traditionele stijl en ligt verscholen achter een huis. De kerk werd in 1926 gesloten en is sindsdien gebruikt voor opslag.

Locatie: Zandstraat 39

 

 

The Gereformeerde Brugkerk is an aisleless church in neo-Romanesque style. It was designed by K. van Wagensveld and built in 1887.

Location: Kerkewijk 18

De Gereformeerde Brugkerk is een zaalkerk in neoromaanse stijl. Het gebouw werd ontworpen door K. van Wagensveld en is gebouwd in 1887.

Locatie: Kerkewijk 18

 

 

The Christelijk Gereformeerde kerk was built in 1926 as the successor of the hidden church Eben Haëzer. It's a cruciform church in Expressionist style and was designed by J.A. Heuvelink.

Location: Beatrixstraat 63 

De Christelijik Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1926 als opvolger van de schuilkerk Eben Haëzer. Het is een kruiskerk in expressionistische stijl en is ontworpen door J.A. Heuvelink.

Locatie: Beatrixstraat 63

 

 

The reformed Julianakerk was built in 1928 as the second reformed church of Veenendaal, albeit in the part that belonged to the Gelderland province. It's a cruciform church in Expressionist style and was designed by brothers J.G. and P.K. Mensink. The original saddleback tower was damaged in 1945 and instead the current spire was added.

Location: Prins Bernhardlaan 26

De hervormde Julianakerk werd gebouwd in 1928 als de tweede hervormde kerk van Veenendaal, zij het in het gedeelte dat behoorde tot de provincie Gelderland. Het is een kruiskerk in expressionistische stijl en is ontworpen door de broers J.G. en P.K. Mensink. De originele zadeldaktoren werd beschadigd in 1945 en in plaats daarvan werd de huidige spits toegevoegd.

Locatie: Prins Bernhardlaan 26

 

From 1713 until 1954 the catholics of the mostly protestant Veenendaal attended a church outside the town, on territory that belonged to Renswoude until 1960. The St. Willibrordus is the third church in succession on this site. It's a pseudo-basilica in Traditionalist style, designed by N. Andriessen and built in 1933-1934. It was closed in 1954, when a new catholic church was opened in  town, and has had several profane purposes since.

Location: Nieuweweg Noord 255

Van 1713 tot 1954 waren de katholieken van het voornamelijk protestantse Veenendaal aangewezen op een kerk buiten de stad, op grondgebied dat tot 1960 toebehoorde aan Renswoude. De St. Willibrordus is de derde kerk in successie op deze plek. Het is een pseudo-basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door N. Andriessen en gebouwd in 1933-1934. De kerk werd in 1954 gesloten, nadat een nieuwe katholieke kerk in de stad was geopend, en had sindsdien verschillende profane functies.

Locatie: Nieuweweg Noord 255

 

 

The reformed Vredeskerk ('Peace church') is a basilica in Traditionalist style, designed by G. van Hoogevest and built in 1947.

Location: Kerkewijk 125

De hervormde Vredeskerk is een basiliek in traditionalistische stijl, ontworpen door G. van Hoogevest en gebouwd in 1947.

Locatie: Kerkewijk 125

 

 

Van Hoogevest also designed the reformed church Sola Fide, also a basilica in Traditionalist style. This church was built in 1949.

Location: Eikenlaan 3

Van Hoogevest ontwierp ook de hervormde kerk Sola Fide, eveneens een basiliek in traditionalistische stijl. Deze kerk werd gebouwd in 1949.

Locatie: Eikenlaan 3

 

 

The Geref. Petrakerk is a big aisleless church in a modern style, designed by D. Zuiderhoek and built in 1960.

Location: Kerkewijk 135 

De Geref. Petrakerk is een grote zaalkerk in een moderne stijl, door D. Zuiderhoek ontworpen en gebouwd in 1960.

Locatie: Kerkewijk 135

 
Back to the Province of Utrecht