Click here to go to the main page

Stichtse Vecht municipality / Gemeente Stichtse Vecht (U)

Municipality formed in 2011 by merging the former Breukelen, Loenen and Maarssen municipalities, covering the area along the river Vecht between the city of Utrecht and the province of Noord-Holland. Administrative center is Maarssen.

Gemeente gevormd in 2011 door de samenvoeging van de voormalige gemeentes Breukelen, Loenen en Maarssen, die het gebied langs de rivier de Vecht tussen de stad Utrecht en de provincie Noord-Holland beslaat. Administratief centrum is Maarssen.

 
Vreeland

The reformed church is a 15th-century one-aisled Gothic building with a straight choir from the 14th century, but with a 13th-century Romanesque tower disguised by a coat of bricks in ca. 1700.

Location: Kerkplein 1 

De hervormde kerk is een 15e-eeuws eenbeukig gotische gebouw met een recht koor uit de 14de eeuw, maar met een 13e-eeuwse romaanse toren die sinds ca. 1700 verborgen gaat onder een laag bakstenen

Locatie: Kerkplein 1

 

 

 
Loenen a/d Vecht

The reformed Grote Kerk of Loenen is one of many churches in this province with a tower modeled after the one of Utrecht cathedral. The church itself is a three-aisled pseudo-basilica in Gothic style, built in the 15th century.

Location: Dorpsstraat 49

De hervormde Grote Kerk van Loenen is een van de vele kerken in deze provincie waarvan de toren be´nvloed is door de Domtoren van Utrecht. De kerk zelf is een driebeukige pseudo-basiliek in gotische stijl, gebouwd in de 15e eeuw.

Locatie: Dorpsstraat 49

 

 

 
The Gereformeerde kerk is a centralizing church in a style similar to the traditional  protestant churches built in the first decades after the Reformation. It was designed by H.A.J.F. Hissink and built in 1923.

Location: Dorpsstraat 11

De Gereformeerde kerk is een centraliserende kerk in een stijl die overeenkomsten vertoont met de traditionele protestantse kerken uit de eerste decennia na de Reformatie.

Locatie: Dorpsstraat 11

 

 

The church of the Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland is a small aisleless building in Traditionalist style. It was designed by W. de Jonge and built in 1952.

Location: Koningin Wilhelminaweg 45

De kerk van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland is een kleine zaalkerk in traditionalistische stijl. De kerk werd ontworpen door W. de Jonge en is gebouwd in 1952.

Locatie: Koningin Wilhelminaweg 45

 

 
Nieuwer Ter Aa

The reformed church is a late-Gothic one-aisled building from the late-15th century, incorporating a tower from the beginning of that century. The church replaced a Romanesque predecessor.

Location: Kerklaan

De hervormde kerk is een laat-gotisch eenbeukig bouwwerk uit het einde van de 15e eeuw, maar met een toren uit het begin van die eeuw. De kerk verving een romaanse voorganger.

Locatie: Kerklaan

 
Breukelen

The reformed church is a late-Gothic one-aisled cruciform church from the 15th century. The tower dates from 1705 and was built to replace the original tower, which collapsed in 1702.

Location: Straatweg 59

De hervormde kerk is een laat-gotische eenbeukige kruiskerk uit de 15e eeuw. De toren dateert uit 1705 en werd gebouwd om de oorspronkelijke toren, die in 1702 instortte, te vervangen.

Locatie: Straatweg 59

 

 
The Roman Catholic H. Johannes de Doper is a pseudo-basilican church in neo-Gothic style, built in 1880-1885 after a design by E.J. Margry, A.A.J. Margry and J.M. Snickers.

Location: Straatweg 146

De rooms-katholieke H. Johannes de Doper is een pseudo-basilicale kerk in neogotische stijl, gebouwd in 1880-1885 naar een ontwerp van E.J. Margry , AAJ Margry en JM Snickers.

Locatie: Straatweg 146


 

 

 
The Gereformeerde kerk dates from 1909 and was designed by local architect A. Griffioen. The church features elements of Rationalism, a style that was often used for churches of this denomination in the first two decades of the 20th century.

Location: Straatweg 37

De Gereformeerde kerk dateert uit 1909 en werd ontworpen door de plaatselijke architect A. Griffioen. De kerk vertoont kenmerken van het rationalisme , een stijl die vaak werd gebruikt voor de kerken van deze gezindte in de eerste twee decennia van de 20e eeuw.

Locatie: Straatweg 37  

 
Kockengen

The reformed church is a late-Gothic aisleless church from the 15th- and 16th centuries to which a tower was added in 1635.

Location: Kerkplein 9

De hervormde kerk is een laat-gotische eenbeukige kerk uit de 15e en 16e eeuw waaraan in 1635 een toren werd toegevoegd.

Locatie: Kerkplein 9

 

 
The Gereformeerde kerk was built in 1879. It's a small building in neo-Classical style, designed by W.C. Coepijn who basically copied his earlier church of Brielle. After it was closed in 2002 it became a restaurant.

Location: Nieuwstraat 12

De Gereformeerde kerk dateert uit 1879. Het is een klein gebouw in neoclassicistische style, ontworpen door W.C. Coepijn die feitelijk zijn eerdere kerk in Brielle kopieerde. De kerk werd in 2002 gesloten en is nu een restaurant.

Locatie: Nieuwstraat 12

 

 

The catholic O.L. Vrouw ten Hemelopneming was designed in Neo-Classical style by G. van Vogelpoel and built in 1854. It was extended at the front with a big portal in ca. 1960.

Location: Voorstraat 2

De katholieke O.L. Vrouw ten Hemelopneming werd ontworpen in neoclassicistische stijl door G. van Vogelpoel en is gebouwd in 1854. Rond 1960 werd aan de voorzijde een groot portaal toegevoegd.

Locatie: Voorstraat 2

 

 

Maarssen

The reformed church is a late-Gothic building with a short Romanesque tower which dates back to either the 12th or 13th century. The actual church dates from the early 16th century.

Location: Kerkweg 19

De hervormde kerk is een laat-gotisch gebouw met een korte romaanse toren die dateert uit de 12e of de 13e eeuw. De huidige kerk dateert uit het begin van de 16e eeuw.

Locatie: Kerkweg 19

 

 

 

The Roman catholic H. Hartkerk is a big basilican church in neo-Gothic style, designed by A. Tepe. It was built in 1884-1885.

Location: Breedstraat3

De rooms-katholieke H. Hartkerk is een grote basilicale kerk in neogotische stijl, ontworpen door A. Tepe. Zij werd gebouwd in 1884-1885.

Location: Breedstraat 3

 

 

 

The former Gereformeerde kerk was built in simple neo-Renaissance style in 1895. The architect is unknown. The building is currently used by an undertaker.

Location: Kerkweg 14

De voormalige Gereformeerde kerk werd in 1895 gebouwd in eenvoudige neorenaissance-stijl. De architect is onbekend. Het gebouw wordt momenteel gebruikt door een begrafenisondernemer.

Locatie: Kerkweg 14
 

 

 

The Westhillkapel dates from 1913 and was built as a reformed children's church. It was designed by local architect Jan Rebel.

Location: Parkweg 46

De Westhillkapel dateert uit 1913 en werd gebouwd als een hervormde kinderkerk. De kerk werd ontworpen door de plaatselijke architect Jan Rebel.

Locatie: Parkweg 46

 

 

 

The current Gereformeerde kerk "Open Hof" was built in moderate Expressionist style in 1932 by architect B.W. Plooij.

Location: Kerkweg 60

De huidige Gereformeerde kerk "Open Hof" werd in 1932 gebouwd in gematigde expressionistische stijl door architect B.W. Plooij.

Location: Kerkweg 60

Back to the Province of Utrecht
 
 
.