Click here to go to the main page
Ijsselstein (U)

Town located south-west of the city of Utrecht, founded in the 13th century as a settlement near a castle. Ijsselstein was given city rights in 1310.

Stad gelegen ten zuid-westen van de stad Utrecht, ontstaan in de 13e eeuw bij een kasteel. In 1310 kreeg Ijsselstein stadsrechten.

 

 

The reformed church was founded as the catholic St. Nicolaas in 1309, but the church was rebuilt after 1466. The most interesting parts of the church are the ambulatory and, especially, the tower. This tower was designed by Italian architect Alessandro Pasqualini and is a rare example of pure Italian renaissance architecture in The Netherlands. However, the upper part was designed by Amsterdam School-architect Michel de Klerk and built in 1921-1923.

Location: Kronenburgplantsoen 1 

De hervormde kerk werd rond 1309 gebouwd als de katholieke St. Nicolaas, maar werd na 1466 herbouwd. De meest interessante delen van de kerk zijn de kooromgang en vooral de toren. Deze toren werd ontworpen door de Italiaanse architect Alessandro Pasqualini en is een voor Nederland zeldzaam voorbeeld van zuivere Italiaanse renaissance-architectuur. Het bovenste deel werd echter ontworpen door Amsterdamse School-architect Michel de Klerk en gebouwd in 1921-1923.

Locatie: Kronenburgplantsoen 1

 

Of Cistercian monastery MariŽnberg only  a part of the south-east wing remains. Although it has been altered its original function is still recognizable by the pointed windows and the buttresses. It's now a restaurant.

Location: Benschopperstraat 43 

Van het cisterciŽnzerklooster MariŽnberg resteert slechts een deel van de zuid-oostelijke vleugel. Hoewel sterk gewijzigdis de oorspronkelijke functie nog steeds te herkennen aan de spitse ramen en de steunberen. Het is nu een restaurant.

Location: Benschopperstraat 43

 

The catholic St. Nicolaas is a big neo-Gothic hall-church and one of the most important works of architect A. Tepe. It dates from 1885-1887.

Location: Sint Nicolaasstraat 12 

De katholieke St. Nicolaas is een grote neogotische hallenkerk en een van de belangrijkste werken van architect A. Tepe. Zij dateert uit 1885-1887.

Locatie: Sint Nicolaasstraat 12

 
Back to the Province of Utrecht