Click here to go to the main page

Houten municipality / Gemeente Houten (U)

Houten is the name of a town south of the city of Utrecht, the center of the eponymous municipality. The municipality of Houten also encompasses the villages of 't Goy, Schalkwijk and Tull en 't Waal.

Houten is de naam van een stad ten zuiden van de stad Utrecht, en het centrum van de gelijknamige gemeente. De gemeente Houten omvat ook de dorpen 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal.  

 

Houten

 

The old centre of Houten is located around the reformed church, the oldest parts of which date from the 12th century. The white-painted nave is typical for protestant churches in many parts of the country. The tower is an example of Utrecht Gothic.

Location: Plein 27

Het oude centrum van Houten is gelegen rondom de hervormde kerk, waarvan de oudste delen uit de 12e eeuw dateren. Het witgepleisterde schip is typisch voor protestantse kerken in grote delen van het land. De toren is een voorbeeld van Utrechtse gotiek.

Locatie: Plein 27

 

 

Despite centuries of protestant domination, many catholic communities had managed to survive in the province of Utrecht. The one in Houten however was not able to claim back the old church. Instead the catholics had themselves built a new church, the Neo-Gothic Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming ('Church of Our Lady Assumption'), designed by architect Alfred Tepe. It was built in 1884-1885. The church holds a special position in Tepe's work for being the only one with a crossing-tower.

Location: Loerikseweg 10

Ondanks eeuwen van protestantse overheersing waren veel katholieke gemeenschappen in de provincie Utrecht er in geslaagd om te overleven. Die in Houten wist echter niet de oude kerk terug te vorderen. In plaats daarvan lieten de katholieken een nieuwe kerk bouwen, de neogotische Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming, ontworpen door architect Alfred Tepe. Zij werd gebouwd in 1884-1885. Deze kerk neemt een bijzondere plaats in het werk van Tepe in omdat het diens enige kerk is met een vieringtoren.

Locatie: Loerikseweg 10

 

 
Schalkwijk

The reformed church of Schalkwijk consists of parts from different periods. The Romanesque tower is from the 13th century but has a Gothic, 16th-century upper segment. The choir has Romanesque origins as well, but after a  rebuilt in Gothic style only  parts of the original walls are left. In 1804 the choir was lowered. That same year the nave was demolished and replaced by the current one.

Location: Brink 10

De hervormde kerk van Schalkwijk bestaat uit onderdelen uit verschillende periodes. De romaanse toren is uit de 13e eeuw, maar heeft een gotisch, 16de-eeuws bovenste segment. Het koor heeft een romaanse oorsprong, maar na een verbouwing in gotische stijl resteren slechts delen van de oorspronkelijke muren. In 1804 werd het koor verlaagd. In datzelfde jaar werd het schip gesloopt en vervangen door de huidige.

Locatie: Brink 10

 
The Roman Catholic St. MichaŽl is a cruciform basilica a in rich Neo-Gothic style based on Lower Rhine Gothic. The church was built in 1878-1879 after a design by A. Tepe. It's one of the highlights in the career of this architect.

Location: Jonkheer Ramweg 18

De rooms-katholieke St. MichaŽl is een kruisbasiliek een in rijke neogotische stijl, gebaseerd op Nederrijnse gotiek. De kerk werd gebouwd in 1878-1879 naar een ontwerp van A. Tepe. Het is een van de hoogtepunten in de carriŤre van deze architect.

Locatie: Jonkheer Ramweg 18 

 
On the cemetery of the St. MichaŽl stands this small cruciform
chapel in neo-Gothic style. It is the tomb of the Van Wijckersloot van Weerdesteyn family and was designed by architect H.J. van den Brink.

Location: Jonkheer Ramweg 18

Op de begraafplaats van de St. MichaŽl staat deze kleine kruisvormige kapel in neogotische stijl. Het is het graf van de familie Van Wijckersloot van Weerdesteyn en is ontworpen door architect H.J. van den Brink. 

Locatie: Jonkheer Ramweg 18


 
Tull en 't Waal
The
reformed church of Tull en 't Waal is a small, originally Gothic, church. Its current look with elements of Classicism is the result of a rebuilt in 1778.

Location: Waalseweg 71

De hervormde kerk van Tull en 't Waal is een kleine, oorspronkelijk gotische, kerk. Het huidige uiterlijk met elementen uit het classicisme is het resultaat van een verbouwing in 1778.

Locatie: Waalseweg 71

 

 
Back to the Province of Utrecht