Click here to go to the main page

De Ronde Vennen municipality / Gemeente De Ronde Venen (U)

Municipality in the north-west of the province of Utrecht, formed in 1989 by merging the former municipalities Mijdrecht, Vinkeveen en Waverveen and Wilnis. In 2011 the municipality was joined by the former Abcoude municipality. Administrative center is Mijdrecht.

Gemeente in het noordwesten van de provincie Utrecht, gevormd in 1989 door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Mijdrecht, Vinkeveen en Waverveen en Wilnis. In 2011 werd de gemeente uitgebreid met de voormalige gemeente Abcoude. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht.
 

Mijdrecht

 

The reformed church is a white-plastered cruciform church in Neo-Classical style, designed by Boten de Vries built in 1857-1858. The tower was built in 1885 and was possibly modelled after its medieval predecessor demolished that same year.

Location: Kerkstraat 11

De hervormde kerk is een witgepleisterde kruiskerk in neoclassicistische stijl uit 1857-1858, ontworpen door Boten de Vries. De toren stamt uit 1885 en is mogelijk in grote lijnen een kopie van de middeleeuwse voorganger die dat jaar werd afgebroken.

Locatie: Kerkstraat 11
 

 

The catholic St. Johannes de Doper is a Neo-Gothic church designed by A. Tepe. It's a big three-aisled cruciform pseudo-basilica with transept-like chapels on either side and was built in 1875-1876.

Location: Herenweg 302

De katholieke St. Johannes de Doper is een neogotische kerk naar een ontwerp van A. Tepe. Het is een grote driebeukige kruisvormige pseudobasiliek met transept-achtige kapellen aan weerszijden en werd gebouwd in 1875-1876.

Location: Herenweg 302

 

 

Wilnis

 

The reformed church is an aisleless church in Eclectic style, designed by F.J. Nieuwenhuis and built in 1877-1878 after its predecessor had been destroyed when its tower collapsed.

Location: Koningin Julianastraat 23

De hervormde kerk is een zaalkerk in eclectische stijl, ontworpen door F.J. Nieuwenhuis en gebouwd in 1877-1878 nadat de voorganger was vernield door de ingestorte toren.

Locatie: Koningin Julianastraat 23

 

 

 

The Gereformeerde kerk was built in 1911-1912 and was designed by J. Rothuizen in a style related to Rationalism.

Location: Dorpsstraat 20 

De Gereformeerde kerk dateert uit 1911-1912 en werd ontworpen door J. Rothuizen in een aan het rationalisme verwante stijl.

Location: Dorpsstraat 20 

 

 

Vinkeveen

 

 

A. Tepe also designed the Heilig Hartkerk, a big Neo-Gothic cruciform basilica which was built in 1880-1883. It is his only church with an ambulatory.

Location: Kerklaan 4

A. Tepe ontwierp ook de Heilig Hartkerk, een grote neogotische kruisbasiliek die werd gebouwd in 1880-1883. Het is zijn enige kerk met een kooromgang.

Locatie Kerklaan 4

 

 

 

 

The Gereformeerde kerk is a small cruciform building in moderate Expressionist style. It was designed by P.D. Stuurman and built in 1926.

Location: Herenweg 253

De Gereformeerde kerk is een kleine kruiskerk in eenvoudige expressionistische stijl. De kerk is ontworpen door P.D. Stuurman en is gebouwd in 1926.

Locatie: Herenweg 253

 

 

 

 

The reformed church is also in Expressionist style, albeit a slightly richer variant. It was designed by B.W. Plooij and built in 1930.

Location: Herenweg 201

De hervormde kerk is eveneens in expressionistische stijl, maar dan in een wat rijkere variant. Zij werd ontworpen door B.W. Plooij en stamt uit 1930.

Locatie: Herenweg 201

 

 

Abcoude

 

 

The reformed church is a three-aisled cruciform church in Gothic style, built in the 15th century on the location of an earlier church, the 14th-century tower of which was incorporated.

Location: Kerkplein

De hervormde kerk is een driebeukige kruiskerk in gotische stijl, gebouwd in de 15e eeuw op de locatie van een eerdere kerk, waarvan de 14e-eeuwse toren is bewaard gebleven.

Location: Kerkplein

 

 

 

 

The catholic church is the H.H. Cosmas en Damianus, a Neo-Gothic basilica built in 1887-1888. Also this church was designed by A. Tepe.

Location: Kerkstraat 23

De katholieke kerk is de H.H. Cosmas en Damianus, een neogotische basiliek uit 1887-1888. Ook deze kerk werd ontworpen door A. Tepe.

Locatie: Kerkstraat 23

 

 

Back to the Province of Utrecht