Click here to go to the main page

De Bilt municipality / Gemeente De Bilt (U)
De Bilt is a municipality covering the area directly north and north-east of the city of Utrecht. The municipality was formed in 2001 by merging the former municipalities De Bilt (with the villages De Bilt and Bilthoven) and Maartensdijk (with the villages Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Rading en Groenekan).

De Bilt is een gemeente die het gebied direct ten noorden en noord-oosten de stad Utrecht omvat. De gemeente werd opgericht in 2001 door samenvoeging van de voormalige gemeenten De Bilt (met de dorpen De Bilt en Bilthoven) en Maartensdijk (met de dorpen Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Rading en Groenekan).
 
Groenekan

The Reformed church is an aisleless church in Traditionalist style, designed by G. van Hoogevest in conjunction with his son T. van Hoogevest and built in 1953.

Location: Groenekanseweg 68

De Hervormde kerk is een zaalkerk in traditionalistische stijl, ontworpen door G. van Hoogevest in samenwerking met zijn zoon T. van Hoogevest en gebouwd in 1953.

Locatie: Groenekanseweg 68
 
Westbroek

The Reformed church is a three-aisled pseudo-basilica in Gothic style with a tower and nave from the second half of the 15th century and a choir from the early 16th century.

Location: Kerkdijk 12

De Hervormde kerk is een driebeukige pseudobasiliek in gotische stijl met een toren en schip uit de tweede helft van de 15e eeuw en een koor uit de vroege 16de eeuw.

Locatie: Kerkdijk 12
 

The Gereformeerde kerk was built in 1903 and originally had a facade in an eclectic style. It is unknown when this facade was replaced by the current one.

Location: Kerkdijk 60

De Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1903 en had oorspronkelijk een gevel in een eclectische stijl. Het is onbekend wanneer deze gevel werd vervangen door de huidige.

Locatie:
Kerkdijk 60
 
Maartensdijk


The Reformed church is a late-Gothic cruciform aisleless church with a choir from the 15th century, a nave and transept from the 16th century and a tower built in ca. 1500.

Location: Dorpsweg 38

De Hervormde kerk is een laat-gotische kruisbasiliek zaalkerk met een koor uit de 15e eeuw, een schip en transept van de 16e eeuw en een toren gebouwd in ca. 1500.

Locatie: Dorpsweg 38
 
 
Bilthoven


The reformed Zuiderkapel ('south chapel') was built in 1916 as an aisleless church. It was designed in Expressionist style by J. Stuivinga. The same architect, in conjunction with his brother Th. Stuivinga, was responsible for the extension of the building into a cruciform church in 1935.

Location: Korte Boslaan 3

De hervormde Zuiderkapel werd gebouwd in 1916 als een zaalkerk. Het werd ontworpen in expressionistische stijl door J. Stuivinga. Dezelfde architect, in samenwerking met zijn broer Th. Stuivinga, was verantwoordelijk voor de uitbreiding van het gebouw in een kruiskerk in 1935.

Locatie: Korte Boslaan 3
 The Woudkapel ('forest chapel') of the liberal Nederlandse Protestanten Bond is a building in Expressionist style, built in 1924. It was designed by G.W. van Heukelom, an architect who mostly worked for the railways.

Location: Beethovenlaan 21

De Woudkapel van de vrijzinnige Nederlandse Protestanten Bond is een gebouw in expressionistische stijl, gebouwd in 1924. De kapel werd ontworpen door G.W. van Heukelom, een architect die vooral voor de Staatsspoorwegen werkte.

Locatie: Beethovenlaan 21
 

The catholic O.L.V. van Altijddurende Bijstand ('Our Lady of Perpetual Help') is a cruciform church in an Expressionist style, designed by H. Kroes and his son W.C.A. Kroes and built in 1926.

Location: Gregoriuslaan 8  

De katholieke O.L.V. van Altijddurende Bijstand is een kruiskerk in een expressionistische stijl, ontworpen door H. Kroes en zijn zoon W.C.A. Kroes en gebouwd in 1926.

Locatie: Gregoriuslaan 8
 

The Geref. Julianakerk was built in 1927-1928 and was designed in Expressionist style by E. Reitsma. However, in 1939 the church was enlarged and altered by architect A.C. Lengkeek, leaving little of Reitsma's design.

Location: Julianalaan 42

De Geref. Julianakerk werd gebouwd in 1927-1928 en was ontworpen in expressionistische stijl door E. Reitsma. Echter, in 1939 werd de kerk vergroot en gewijzigd door architect A.C. Lengkeek, waardoor er weinig van het ontwerp van Reitsma herkenbaar bleef.

Locatie:
Julianalaan 42
 


The chapel of sanatorium Berg en Bosch is part of a large complex for TB patients in the woods north of the village. The whole complex was designed in Traditionalist style by C.M. van Moorsel and B.J. Koldewey, and the chapel was built in 1932-1933. It's now a restaurant.

Location: Professor Bronkhorstlaan 10 

De kapel van sanatorium Berg en Bosch is onderdeel van een groot complex voor TBC-patienten in de bossen ten noorden van het dorp. Het gehele complex werd ontworpen door C.M. van Moorsel en B. J. Koldewey, en de kapel werd gebouwd in 1932-1933. Het is tegenwoordig een restaurant.

Locatie: Professor Bronkhorstlaan 10
 
De Bilt


The Reformed church is an aisleless church built in 1657 with Gothic details. In 1839 the tower was added, and in 1895 the church was extended with a transept.

Location: Dorpsstraat 70

De Hervormde kerk is een zaalkerk gebouwd in 1657 met gotische details. In 1839 werd de toren toegevoegd, en in 1895 werd de kerk uitgebreid met een transept.

Locatie: Dorpsstraat 70
 
The Geref. Immanuelkerk is a cruciform church in Expressionist style, designed by P.J. Houtzagers and built in 1922.

Location: Soestdijkseweg Zuid 49

De Geref. Immanuelkerk is een kruiskerk in expressionistische stijl, ontworpen door P.J. Houtzagers en gebouwd in 1922.

Locatie:
Soestdijkseweg Zuid 49
 


The St. Michaël is a big aisleless church in Traditionalist style, designed by B.J. Koldewey and his son H.M. Koldewey and built in 1955. It replaced a previous church by A. Tepe on the same site.

Location: Kerklaan 31

De St. Michaël is een grote zaalkerk in traditionalistische stijl, ontworpen door B. J. Koldewey en zijn zoon H.M. Koldewey en gebouwd in 1955. Hij verving een eerdere kerk door A. Tepe op dezelfde locatie.

Locatie: Kerklaan 31

 
Back to the Province of Utrecht