Click here to go to the main page
Heemskerk (NH)

Heemskerk is a town and municipality in the middle of the Kennemerland region. Until ca. 1960 it was a mostly agricultural village. After 1965 the place expanded with new neighbourhoods, and nowadays it forms an agglomeration with Beverwijk. 

Heemskerk is stad en gemeente in het midden van de regio Kennemerland. Tot ca. 1960 was het een voornamerlijk agrarisch dorp. Sinds 1965 is de plaats uitgebreid met nieuwe wijken, en tegenwoordig vormt het een agglomeratie met Beverwijk.
 

 

The Reformed church or Dorpskerk ('village church') is the successor of the medieval St. Laurentius, which was largely destroyed in 1573 and demolished later, with the exception of the 15th-century tower, which has a rare stone spire. The current church dates from 1628 and was built in a then common traditional style with simple Gothic elements.

Location: Kerkplein 1

De Hervormde kerk of Dorpskerk is de opvolger van de middeleeuwse St. Laurentius, die in 1573 grotendeels werd verwoest en later afgebroken, met uitzondering van de 15e-eeuwse toren die een zeldzame gemetselde torenspits heeft. De huidige kerk dateert uit 1628 en werd gebouwd in een toen vrij algemene traditionele stijl met eenvoudige gotische elementen.

Locatie: Kerkplein 1  

 

The St. Laurentius is a rare example of a Roman-Catholic church in neo-Renaissance style. It was built in 1889-1891 and was designed by architect J.H. Tonnaer.

Location: Anthonie Verherenstraat 4

De St. Laurentius is een zeldzaam voorbeeld van een rooms-katholieke kerk in neorenaissance stijl. De kerk werd in 1889-1891 gebouwd en was ontworpen door architect J.H. Tonnaer.

Locatie: Anthonie Verherenstraat 4

 
Back to the Province of Noord-Holland