Click here to go to the main page

Maashorst municipality / Gemeente Maashorst (NB)

Maashorst municipality was formed in 2022 by merging the former municipalities Uden and Landerd. It is located in the north-east of Noord-Brabant. Until 1794 its territory was part of the Land van Ravenstein, an autonomous enclave enclosed by territory of the Republic. Because of the religious freedom declared in this territory in 1631, Uden after the Reformation has been an important center of the Roman Catholic church.

Uden is een verstedelijkt dorp en een gemeente in het noordoosten van Noord-Brabant. Tot 1794, toen Franse troepen Nederland binnenvielen, was Uden een van de belangrijkste plaatsen in het Land van Ravenstein, een autonome staat omsloten door grondgebied van de Republiek. Doordat dit land sinds 1631 vrijheid van godsdienst kende kon Uden uitgroeien tot een belangrijk centrum van het rooms-katholicisme.

 

Uden

The big St. Petrus' Stoel te Antiochië is one of architect Carl Weber's impressive domed churches. It was built in 1890 as a replacement of a medieval church which was destroyed by fire in 1886.

Location: Kerkstraat 24

De St. Petrus' Stoel te Antiochië is een van architect Carl Weber 's indrukwekkende koepelkerken, en werd gebouwd in 1890 ter vervanging van een middeleeuwse kerk die in 1886 door brand werd verwoest.

Locatie: Kerkstraat 24

 

 

The religious freedom of 1631 attracted several monastic orders to settle in Uden. In 1638 the Crosiers (Kruisheren in Dutch) found refuge in Uden and built a new monastery. In 1904-1905 that monastery was replaced by a new Kruisherenklooster, designed by C. Franssen. It's a big neo-Gothic complex of which the picture shows the church.

Location: Kerkstraat 8

De godsdienstvrijheid van 1631 was aanleiding voor verschillende kloosterorden om zich te vestigen in Uden. In 1638 vonden de Kruisheren onderdak in Uden en bouwden hier een nieuw klooster. In 1904-1905 werd dat klooster vervangen door een nieuw Kruisherenklooster, ontworpen door C. Franssen. Het is een groot complex in neogotische stijl, waarvan de foto de kerk toont.

Locatie: Kerkstraat 8

 

The Birgittinessenklooster Maria Refugie is another example of a complex built by a religious order in exile. It was built from 1714 to 1719 on the premises of a ruined castle. The chapel was finished in 1739. Part of the convent was a farm which today, together with one of the wings of the actual convent, houses a museum of religious art.

Location: Vorstenburg 1

Het Birgittinessenklooster Maria Refugie is een ander voorbeeld van een complex gebouwd door een verbannen religieuze orde. Het werd gebouwd in 1714-1719 op het terrein van een verwoest kasteel. De kapel werd voltooid in 1739. Een deel van het klooster was een boerderij waarin tegenwoordig, samen met een van de vleugels van het eigenlijke klooster, een museum voor religieuze kunst is ondergebracht.

Locatie: Vorstenburg 1

 
ReekThe St.Antonius Abt is a basilica in neo-Romanesque style, designed by C. Franssen and built in 1925-1926.

Location: Monseigneur Borretstraat 1

De St.Antonius Abt is een basiliek in neoromaanse stijl, ontworpen door C. Franssen en gebouwd in 1925-1926.

Locatie: Monseigneur Borretstraat 1
 
Schaijk

The St. Antonius Abt is a cruciform basilica in neo-Gothic style, designed by P. Stornebrink and built between 1894 and 1901. The Romanesque tower of the previous church was incorporated but transformed in neo-Gothic style as well.

Location: Pastoor van Winkelstraat 3

De St. Antonius Abt is een kruisbasiliek in neogotische stijl, ontworpen door P. Stornebrink en gebouwd tussen 1894 en 1901. De romaanse toren van de vorige kerk werd ingebouwd maar ook omgevormd in neogotische stijl.

Locatie: Pastoor van Winkelstraat 3
 
Odiliapeel

The H. Kruisvinding is a big aisleless church built in 1959 and designed by J. de Jong according to the principles of the Bossche School.

Location: Oudedijk 43

De H. Kruisvinding is een grote zaalkerk uit 1959 en is ontworpen door J. de Jong volgens de principes van de Bossche School.

Locatie: Oudedijk 43
 
Back to the Province of Noord-Brabant