Click here to go to the main page
Laarbeek municipality / Gemeente Laarbeek (NB)

Municipality consisting of the double villages of Aarle-Rixtel and Beek en Donk, as well as the villages Lieshout and Mariahout.

Gemeente bestaande uit de dubbeldorpen Aarle-Rixtel en Beek en Donk, alsmede de dorpen Lieshout en Mariahout.
 
Aarle-Rixtel

 

The chapel Onze Lieve Vrouw in 't Zand is a very late example of pre-Reformation catholic architecture. It's a small building in simple Gothic style, built between 1597 and 1616 to replace an older chapel. After 1648, when the protestants confiscated it, it first served as a school, later as a town hall. In 1853 the catholics bought it back and later it became part of a convent.

Location: Bosscheweg 16

De kapel Onze Lieve Vrouw in 't Zand is een zeer laat voorbeeld van katholieke architectuur van vůůr de Reformatie. Het is een klein gebouw in eenvoudige gotische stijl, gebouwd tussen 1597 en 1616 ter vervanging van een oudere kapel. Na 1648, na inbeslagname door de protestanten, diende het eerst als een school, later als stadhuis. In 1853 kochten de katholieken het terug en later werd het een deel van een klooster.

Locatie: Bosscheweg 16

 

 

Instead of claiming back the old village church in the early 19th century, the catholics chose to build a new church. The Onze Lieve Vrouw Presentatie was built in neo-Classical style in 1844-1846. It was probably designed by A. van Veggel. A new spire was added by J.Th.J. Cuypers in 1896, while H.W. Valk added side-aisles in 1928.

Location: Dorpsstraat 5

In plaats van begin van de 19e eeuw​ de oude dorpskerk terug te eisen, lieten de katholieken een nieuwe kerk bouwen. De Onze Lieve Vrouw Presentatie is gebouwd in neoclassicistische stijl in 1844-1846. Zij werd waarschijnlijk ontworpen door A. van Veggel. Een nieuwe spits werd toegevoegd door J.Th.J. Cuypers in 1896, terwijl H.W. Valk in 1928 de zijbeuken toevoegde.

Locatie: Dorpsstraat 5

 

 

 

The protestant minority replaced the old village church, which was much too big for them, in 1847 by a new church, also designed by A. van Veggel. The front of that church came down in 1872, and in 1874 a new reformed church was built. It is a small building in simple neo-Classical style. It currently has a social and cultural purpose.

Location: Kouwenberg 29

De protestantse minderheid verving de oude dorpskerk, die veel te groot voor hen was, in 1847 door een nieuwe kerk, ook ontworpen door A. van Veggel. De voorzijde van de kerk stortte in 1872 in, en in 1874 werd een nieuwe hervormde kerk gebouwd. Het is een klein gebouw in eenvoudige neoclassicistische stijl. Het heeft momenteel een sociaal en cultureel doel.

Locatie: Kouwenberg 29
 

 
Beek en Donk

 

The old church of St. Michael in Beek was demolished in 1813, except for the 15th-century tower in Campine Gothic style. The church was replaced by a new one on a more central location.

Location: Dokter Timmerslaan

De oude kerk van St. Michael in Beek werd afgebroken in 1813, met uitzondering van de 15e-eeuwse toren in Kempense gotische stijl. De kerk werd vervangen door een nieuwe op een meer centrale locatie.

Locatie: Dokter Timmerslaan

 

 

 

The Neo-Gothic H. Leonardus de Noblac is one of two catholic churches in the double village. It's the church of Donk and was built in 1897 from a design by architect C.J.H. Franssen.

Location: Kapelstraat 31

De neogotische H. Leonardus de Noblac is een van de twee katholieke kerken in dit dubbeldorp. Het is de kerk van Donk en werd gebouwd in 1897 naar een ontwerp door architect C.J.H. Franssen.

Locatie: Kapelstraat 31

 

 

 

The current St. MichaŽl in Beek was built in 1935, replacing the church that in its turn replaced the 15th-century church. It was designed by H.W. Valk and is a typical example of his Traditionalist style.

Location: Kerkplein 1

De huidige St. MichaŽl in Beek werd gebouwd in 1935, ter vervanging van de kerk die op haar beurt de 15e-eeuwse kerk verving. Het gebouw werd ontworpen door H.W. Valk en is een typisch voorbeeld van zijn traditionalistische stijl.

Locatie: Kerkplein 1

 

 

Back to the rovince of Noord-Brabant