Click here to go to the main page

Dongen municipality / Gemeente Dongen (NB)
The Dongen municipality, thus named after its biggest population center, covers much of the territory between the cities Oosterhout and Tilburg. The current municipality was formed in 1997 with the merger of the former Dongen and 's Gravenmoer municipalities. While the latter is a former exclave of Holland, and still mostly protestant, Dongen was always mostly catholic.

De gemeente Dongen, zo genoemd naar het grootste bevolkingscentrum, omvat een groot deel van het gebied tussen de steden Oosterhout en Tilburg. De huidige gemeente werd in 1997 gevormd door het samengaan van de vroegere gemeenten Dongen en de Gravenmoer. Terwijl de laatste een voormalige exclave van Holland is, en nog steeds overwegend protestant, was Dongen altijd grotendeels katholiek. 
 

Dongen

The old reformed church dates from the 15th and the 16th centuries. It has a tower in early-Campine Gothic style. In 1648 the church was confiscated by the protestants, just after the nave had been rebuilt. After a long period of neglect the roof of the nave collapsed in 1928. The nave has been a ruin ever since, and only the transept and choir are still being used.

Location: Kerkstraat 56 

De oude Hervormde kerk dateert uit de 15e en 16e eeuw. De toren is in vroege Kempengotische stijl. In 1648 werd de kerk geconfisceerd door de protestanten, net nadat de katholieken het schip hadden laten herbouwen. Na een lange periode van verwaarlozing stortte in 1928 het dak van het schip in. Sindsdien is het schip een ruïne en zijn alleen het transept en het koor nog in steeds gebruik.

Locatie: Kerkstraat 56

 

 

Because the protestant minority ignored a government decision to return the old church to the catholics, these had to build a new church in 1828. That church was destroyed by fire in 1917 and in 1920-1921 replaced by the current St. Laurentius, designed by J.Th. J. Cuypers in Expressionist style.

Location:  Gasthuisstraat 1

Omdat de protestantse minderheid een regeringsbesluit negeerde om de oude kerk aan de katholieken terug te geven, moesten deze in 1828 een nieuwe kerk bouwen. Die kerk werd in 1917 door brand verwoest en in 1920-1921 vervangen door de huidige St. Laurentius, ontworpen door J.Th. J. Cuypers in expressionistische stijl.

Locatie: Gasthuisstraat 1

 

 

The chapel of Franciscan convent Maria-oord is a cruciform three-aisled basilica built in 1898. It was designed by C.F. van Genk, an older brother of P.J. van Genk, and is in a neo-Gothic style very similar to his.

Location: Hoge Ham 25

De kapel van het Franciscanessenklooster Maria-Oord is een driebeukige kruisbasiliek uit 1898. Het gebouw is ontworpen door C.F. Van Genk, een oudere broer van P.J. van Genk, in een met diens werk vergelijkbare neogotische stijl.

Locatie: Hoge Ham 25

 

 

Vaart

 

The catholic St. Hubertus is an originally three-aisled church in neo-Gothic style, designed by P.J. Soffers and built in 1865. In 1929 the church internally was transformed into an aisleless church by architects brothers Oomen. The church closed in 2015 and is now a house.

Location: Vaartweg 108

De katholieke St. Hubertus is een oorspronkelijk driebeukige kerk in neogotische stijl, ontworpen door P.J. Soffers en gebouwd in 1865. In 1929 werd de kerk inwendig verbouwd tot zaalkerk door architecten broers Oomen. De kerk werd in 2015 gesloten en is nu een woning.

 Locatie: Vaartweg 108

 

's Gravenmoer

The Reformed church is a two-aisled church in Gothic style with a 14th-century tower and a nave and choir from the 15th century, with a side-aisle added in ca. 1500. After a fire in 1672 destroyed its roofs and vaults, the church was rebuilt with wooden vaults and higher walls. Until the late 19th century the church had chapels on both sides of the nave, but the northern one was removed in ca. 1900 while the southern one was shortened.

Location: Kerkdijk 15

De Hervormde kerk is een tweebeukig gebouw in gotische stijl  met een 14e-eeuwse toren en een schip en koor uit de 15e eeuw, met een zijbeuk die in ca. 1500 werd toegevoegd. Nadat in 1672 door een brand  daken en gewelven waren verwoest, werd de kerk herbouwd met houten gewelven en hogere muren. Tot einde 19de eeuw had de kerk kapellen aan beide kanten van het schip, maar de noordelijke kapel werd in ca. 1900 afgebroken terwijl de zuidelijke kapel werd ingekort.

Locatie: Kerkdijk 15

 


The Gereformeerde kerk is a small aisleless church in a traditional, non-specific style. It was built in 1888 at some distance from the public road, behind the vicarage.

Location: Vaartweg 28

De Gereformeerde Kerk is een kleine zaalkerk in een traditionele, niet-specifieke stijl. Het gebouw werd in 1888 op enige afstand van de openbare weg gebouwd, achter de pastorie.

Locatie: Vaartweg 28
 

 

The Christelijke Gereformeerde kerk is a small aisleless church in a more or less neo-Gothic style. It was built originally as a wooden church of which gradually parts were replaced in brick. In its current form it was completed in 1923. In 1974 a new church was built in the village, and the old church became a house.

Location: Waspikse Weg 5

De Christelijke Gereformeerde Kerk is een kleine zaal kerk in een min of meer neogotische stijl. Het was oorspronkelijk gebouwd als een houten kerk waarvan geleidelijk onderdelen in baksteen werden vervangen. In zijn huidige vorm werd de kerk in 1923 voltooid. In 1974 werd een nieuwe kerk in het dorp gebouwd  en de oude kerk is tegenwoordig een woonhuis.

Locatie: Waspikse Weg 5

 
Back to the Province of Noord-Brabant