Click here to go to the main page

Neerijnen municipality / Gemeente Neerijnen(G)

The Neerijnen municipality consists several villages in the Betuwe region of Gelderland. This page shows some of the churches in this municipality.

De gemeente Neerijnen bestaat uit verschillende dorpen in de Betuwe in Gelderland. Deze pagina toont een aantal van de kerken in deze gemeente. 

 

Waardenburg

 

The Reformed church is a single-aisled cruciform church, built in 1862 in neo-classical style.

Location: Dorpsstraat 23

De Hervormde kerk is een eenbeukige kruiskerk, gebouwd in 1862 in neoclassicistische stijl. 

Locatie: Dorpsstraat 23

 

Neerijnen

 

The reformed church of Neerijnen is an excellent, although rather late, example of the early neo-Gothic style and dates from 1865. Architect was probably A.M.A. Gulden, town-architect of Zaltbommel.

Location: Van Pallandtweg 12

De hervormde kerk van Neerijnen is een uitstekend, hoewel vrij laat, voorbeeld van vroege neogotiek en dateert uit 1865. Architect was waarschijnlijk A.M.A. Gulden, gemeente-architect van Zaltbommel.

Locatie: Van Pallandtweg 12

 

 

 

Opijnen

 

The reformed church of Opijnen isn't in any particular style. It's just a simple white-plastered one-aisled building. It dates from ca. 1860. The neo-Gothic tower was added in ca. 1925.

Location: Stoepstraat 2

De hervormde kerk van Opijnen is niet in een bepaalde stijl. Het is een simpel wit gepleisterde zaalkerk en stamt uit ca. 1860. De neogotische toren werd rond 1925 toegevoegd.

Locatie: Stoepstraat 2

 

 

Heesselt

 

The Reformed church is a small aisleless building in neo-Gothic style, built in 1887 by the late 15th-century tower of a former church. The tower on that occasion was newly clad with bricks.

Location: Kerklaan 6

De Hervormde kerk een kleine zaalkerk in neogotische stijl, gebouwd in 1887 bij de laat-15de-eeuwse toren van een vorige kerk. De toren werd bij die gelegenheid opnieuw beklampt. 

Locatie: Kerklaan 6

 

Varik

 

Of the medieval church of Varik only the Dikke Toren ("fat tower") from the 15th century remains. It's a robust tower of brick and tuff with some nice Gothic details, standing at a picturesque location next to a dike.

Location: Waalbanddijk 14a

Van de middeleeuwse kerk van Varik resteert alleen de Dikke Toren uit de 15e eeuw. Het is een robuuste toren van baksteen en tufsteen met enkele mooie gotische details, staande op een schilderachtige locatie bij een dijk. 

Locatie: Waalbanddijk 14a

 

 

 

The catholic St. Petrus en Pauluskerk is a neo-Gothic cruciform pseudo-basilica, designed by architect A. Tepe and built in 1875-1879.

Location: Grotestraat 21

De katholieke St. Petrus en Paulus is een neogotische pseudo-basiliek met kruisvormige plattegrond, ontworpen door architect A. Tepe en gebouwd in 1879. 

Locatie: Grotestraat 21

 

 

 

The reformed church is a single-aisled cruciform church, built in 1880 to replace the medieval village church. It was designed in neo-Gothic style, possibly following the example of the new catholic church which was completed a year earlier. The architect is not known.

Location: Kerkstraat 16

De hervormde kerk is een eenbeukige kruiskerk, gebouwd in 1880 om de middeleeuwse dorpskerk vervangen. Het werd ontworpen in neogotische stijl, mogelijk naar het voorbeeld van de nieuwe katholieke kerk, die een jaar eerder werd voltooid. De architect is niet bekend.

Locatie: Kerkstraat 16

 

 

Ophemert

 

The Reformed church is an aisless church with a Gothic choir and tower, both from the early-16th century. The church was badly damaged in World War Two, and the nave was rebuilt in the 1950's from a design by N.J. Kruizinga.

Location: Molenstraat 17

De Hervormde kerk is een zaalkerk met een gotisch koor en toren, beide uit het begin van de 16e eeuw. De kerk werd zwaar beschadigd in de Tweede Wereldoorlog, en het schip werd in de jaren '50 herbouwd naar een ontwerp van N.J. Kruizinga.

Locatie: Molenstraat 17

 

Back to the Province of Gelderland