Click here to go to the main page
Lingewaal municipality / Gemeente Lingewaal (G)

Municipality in the westernmost part of Gelderland. It was formed in 1986 with the merger of the Asperen, Heukelum, Spijk (all three formerly part of Zuid-Holland), Herwijnen and Vuren municipalities. Administrative center is Asperen.

Gemeente in het uiterste westen van Gelderland. in 1986 gevormd door de samenvoeging van de tot dan Zuid-Hollandse gemeenten Asperen, Heukelum en Spijk en de Gelderse gemeenten Herwijnen en Vuren. Bestuurlijk centrum is Asperen. 

 
Asperen
The Reformed church is a cruciform pseudo-basilica in Gothic style, built after the town of Asperen was destroyed by a fire in 1463. The tower is a copy of the one in Hilvarenbeek completed a few years earlier.

Location: Voorstraat 2

De Hervormde kerk is een kruisvormige pseudobasiliek in gotische stijl, gebouwd nadat de stad Asperen in 1463 door een brand werd verwoest. De toren is een kopie van die in Hilvarenbeek die een paar jaar eerder werd voltooid.

Locatie: Voorstraat 2


 


The Gereformeerde kerk is an aisleless church in a simple neo-Classical style. It was built in 1892, the architect is unknown.

Location: Middelweg 5

De Gereformeerde kerk is een zaalkerk in een eenvoudige neoclassicistische stijl. De ke werd gebouwd in 1892, de architect is onbekend.

Locatie: Middelweg 5
 
Heukelum

The Reformed church basically is the surviving east part of a medieval church which burned down in 1699, comprising its Gothic late-15th century choir and adjacent chapels. A polygonal nave was built to its western side in 1728 and in 1858-1859 the small tower was added.

Location: Torenstraat 1

De Hervormde kerk is in feite het bewaard gebleven oostelijke gedeelte van een middeleeuwse kerk die in 1699 afbrandde, bestaande uit het gotische koor uit de late 15e eeuw en aangrenzende kapellen. Aan de westzijde werd in 1728 het veelhoekige schip gebouwd en in 1858-1859 werd het torentje toegevoegd.

Locatie: Torenstraat 1
 

Spijk

 

 

The Reformed church is a pseudo-basilica with a Romanesque tower from the 13th century, a choir from the 14th century and a nave from ca. 1500.  The side-aisles were heightened with gables and transverse roofs in the early 17th century.

 Location: Zuiderlingedijk 185

De Hervormde kerk is een pseudobasiliek met een romaanse toren uit de 13e eeuw, een koor uit de 14e eeuw en een schip uit ca. 1500. De zijbeuken werden in het begin van de 17e eeuw met topgevels en dwarskappen verhoogd.

Locatie: Zuiderlingedijk 185

 
Back to the Province of Gelderland