Click here to go to the main page
Geldermalsen municipality / Gemeente Geldermalsen (G)

Municipality in the west of the Betuwe region, consisting of a number of villages along the river Linge and named after the biggest of these villages.

Gemeente in het westen van de Betuwe, bestaande uit een aantal dorpen langs de rivier de Linge en vernoemd naar de grootste van deze dorpen.

 
Geldermalsen

 

The reformed church is a two-aisled Gothic church from the 15th century with a Romanesque tower from the 13th century in the 15th century was increased. The west wall of the nave contains tuff parts of a 12th century Romanesque predecessor.

Location: Kerkstraat 38

De hervormde kerk is een tweebeukige gotische kerk uit de 15e eeuw met een romaanse toren uit de 13e eeuw die in de 15e eeuw werd verhoogd. De westmuur van het schip bevat tufstenen delen van een 12e eeuwse romaanse voorganger.

Locatie: Kerkstraat 38

 

 The former Gereformeerde kerk dates from 1897 and was built in a more or less Neo-Classical style. In 1986 the church was enlarged.


Location: Zaaiwaardweg 9

De voormalige Gereformeerde kerk stamt uit 1897 en is gebouwd in een min of meer neoclassicistische stijl. In 1986 werd de kerk sterk vergroot.

Locatie: Zaaiwaardweg 9
 


Geldermalsen was predominantly Protestant since the Reformation. Only in 1946 a Catholic parish was founded again. In 1949 the St. Suitbertus was built, a church in simple Traditionalist style, designed by architect C.H.B. Dionisius.

Location: Stationsweg 11

Geldermalsen was sinds de Reformatie overwegend protestants. Pas in 1946 werd weer een katholieke parochie opgericht. In 1949 werd de St. Suitbertus gebouwd, een kerk in eenvoudige traditionalistische stijl, ontworpen door architect C.H.B. Dionisius.

Locatie: Stationsweg 11

 

The current Gereformeerde kerk dates from 1955 and is a centralizing building in a modern style with traditionalist features. The church was designed by E. Reitsma and his son L.H. Reitsma.

Location: Ds. R. Lomanlaan 7

De huidige Gereformeerde kerk stamt uit 1955 en is een centraalbouw in een moderne stijl met traditionalistische kenmerken. De kerk werd ontworpen door E. Reitsma en zijn zoon L.H. Reitsma.

Locatie: Ds. R. Lomanlaan 7

 

Meteren


The reformed church was originally a medieval church, but the nave and the choir were substantially rebuilt in 1837 and around 1875. Only the tower from the 14th and 15th century still has a medieval character.

Location: Dorpsstraat 16

De hervormde kerk is in oorsprong een middeleeuwse kerk, maar het schip en het koor zijn in 1837 en rond 1875 ingrijpend verbouwd. Alleen de toren uit de 14e en 15e eeuw heeft nog een middeleeuws karakter.

Locatie: Dorpsstraat 16

 
Buurmalsen

 

The reformed church is a three-aisled pseudo-basilica in Gothic style, created in the 14th century by the enlargement of a 12th century Romanesque church. The tower dates from the early 15th century. The late Gothic choir and sacristy date from the early 16th century.

Location: Rijksstraatweg 11

De hervormde kerk is een driebeukige pseudobasiliek in gotische stijl, ontstaan in de 14e eeuw door uitbreiding van een 12e eeuwse romaanse kerk. De toren stamt uit het begin van de 15de eeuw. Het laatgotische koor met sacristie dateren uit het begin van de 16de eeuw.

Locatie: Rijksstraatweg 11

 

Tricht


The reformed church is a pseudobasilicale church in Gothic style. The tower was built around 1400, the nave in the second half of the 15th century and the choir and the sacristy in the first half of the 16th century. 

Location: Kerkstraat 6

De hervormde kerk is een pseudobasilicale kerk in gotische stijl. De toren werd rond 1400 gebouwd, het schip in de tweede helft van de 15e eeuw en het koor en de sacristie in de eerste helft van de 16e eeuw.

Locatie: Kerkstraat 6

 

Deil

The reformed church was built in 1843 to replace a medieval predecessor. The tower partly dates from the 12th century and was heightened in the 17th century.

Location: Deilsedijk 25

De hervormde kerk werd in 1843 gebouwd ter vervanging van een middeleeuwse voorganger. De toren dateert deels uit de 12de eeuw en werd in de 17e eeuw verhoogd. 

Locatie: Deilsedijk 25

 

Enspijk

The reformed church is a pseudo-basilica in Gothic style with a choir from the early 15th century, a tower from the late 15th century and a plaster-coated nave from the early 16th century.

Location: Molenkampstraat 2

De hervormde kerk is een pseudobasiliek in gotische stijl met een koor uit het begin van de 15e eeuw, een toren uit het einde van de 15e eeuw en een bepleisterd schip uit het begin van de 16e eeuw. 

Locatie: Molenkampstraat 2 
 
Beesd

 

The reformed church is a one-aisled church, formed in 1825 by a drastic rebuilt of a larger aisled Gothic hall church. The unfinished Gothic tower from the 16th century has survived.

Location: Voorstraat 92-94

De hervormde kerk is een zaalkerk, ontstaan in 1825 door een drastische verbouwing van een grotere driebeukige gotische hallenkerk. De onvoltooide gotische toren uit de 16e eeuw bleef hierbij behouden.  

Locatie: Voorstraat 92-94

 

 

 

The Catholic Heilig Kruisverheffing is a three-aisled hall-church in Neo-Gothic style, built in 1876-1877 to a design by A. Tepe.

Location: Voorstraat 21

De katholieke kerk van de Heilig Kruisverheffing is een driebeukige hallenkerk in neogotische stijl, gebouwd in 1876-1877 naar ontwerp van A. Tepe.

Locatie: Voorstraat 21

 

 
Rumpt

The reformed church is a three-aisled pseudo-basilica with a higher choir and a short tower. The tower was built around 1300 and shows Romanesque features. The Gothic choir and nave were built in the 15th century. Part of the nave has been clad with factory-made bricks since 1890, contrasting with the old bricks of the rest of the church.

Location: 43 Middenstraat

De hervormde kerk is een driebeukige pseudobasiliek met een hoger koor en een korte toren. De toren verrees rond 1300 en vertoont romaanse vormen. Het gotische koor en schip werden in de 15de eeuw gebouwd. Een deel van het schip is sinds 1890 ommetseld met machinale baksteen die contrasteert met de oude baksteen van de rest van de kerk.

Locatie: Middenstraat 43

 

 

The Catholic O.L. Vrouw Geboorte is a simple one-aisled church in early Neo-Gothic style, built in 1851-1852 to a design by W. Vogelpoel.

Location: Middenstraat 53

De katholieke O.L. Vrouw Geboorte is een zaalkerk in eenvoudige vroege neogotiek, gebouwd in 1851-1852 naar ontwerp van W. Vogelpoel.

Locatie: Middenstraat 53

 

 

Rhenoy


The reformed church dates from 1836 but has a 15th century fašade. The heavy buttresses against the wall are possibly remnants of a tower from the 14th century. 

Location: Dorpsstraat 43

De hervormde kerk stamt uit 1836 maar heeft een 15e eeuwse voorgevel. De zware steunberen tegen de gevel zijn mogelijk restanten van een toren uit de 14e eeuw.

Location: Dorpsstraat 43

 
 
Gellicum


Unusual for a medieval church in this part of the country, the O.L.V. Geboorte is a catholic church. The Gothic church was mostly built in the 14th and 15th centuries. In ca. 1630 a small courthouse was built at the front of the tower.

Location: Kerkweg 5

Ongebruikelijk voor een middeleeuwse kerk in dit deel van het land is dat de O.L.V. Geboorte een katholieke kerk is. De gotische kerk stamt grotendeels uit de 14e en 15e eeuw. Rond 1630 werd tegen de toren een rechthuis gebouwd.

Locatie: Kerkweg 5

 


The reformed church was built in 1929 and was built to replace a virtually identical predecessor from 1823 which had been destroyed by fire. The church is in simple Neo-Classical style.

Location: Lingedijk 59

De hervormde kerk stamt uit 1929 en werd gebouwd ter vervanging van een door brand verwoeste, en vrijwel identieke, voorganger uit 1823. De kerk is in eenvoudige neoclassicistische stijl.

Locatie: Lingedijk 59

 
 
 Acquoy

 

The reformed church is a one-aisled church in neoclassical style, built in 1844 to replace a medieval church, of which the 15th century Gothic, crooked tower remains. This tower was in the 18th century already reduced in height.

Locatie: Lingedijk 96

De hervormde kerk is een zaalkerk in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1844 ter vervanging van een middeleeuwse kerk. Hiervan bleef de 15e eeuwse gotische, scheefgezakte toren behouden. Deze toren was in de 18e eeuw al verlaagd.

Location: Lingedijk 96

Back to the Province of Gelderland