Click here to go to the main page 

Doesburg (G)

Doesburg is a town and a municipality in the west of the Achterhoek region. It received city rights in 1237 and was, due to its strategic position along the rivers Oude IJssel and Gelderse IJssel, an important fortified city for a long time. The fortification made Doesburg an important economic and administrative city but also prevented its extension until in 1923 its fortified status ended. Its prosperity diminished after the 15th century, resulting in a largely preserved historic centre.

Doesburg is een stad en een gemeente in het westen van de Achterhoek. Het kreeg in 1237 stadsrechten en was door zijn strategische ligging langs de rivieren de Oude IJssel en de Gelderse IJssel lange tijd een belangrijke vestingstad. De vesting maakte van Doesburg een belangrijke economische en bestuurlijke stad, maar verhinderde ook de uitbreiding ervan tot in 1923 de vestingstatus werd opgeheven. Na de 15e eeuw nam de welvaart af, waardoor de historische binnenstad grotendeels bewaard is gebleven.

 

The Grote- of Martinikerk is a big basilica in Lower Rhine Gothic style, built in the late 15th and early 16th centuries. Its tower was blown up in 1945 and was completely reconstructed in the years 1960-1965.

Location: Kerkstraat 4

De Grote- of  Martinikerk is een grote basiliek in Nederrijnse gotische stijl, gebouwd aan het einde van de 15e en het begin van de 16e eeuw. De toren werd in 1945 opgeblazen en werd in de jaren 1960-1965 volledig gereconstrueerd.

Locatie: Kerkstraat 4

 

 

 

The Gasthuiskerk is an aisleless church in a simple late Gothic style. It was built early 15th century as the chapel of a guest house and has been a Lutheran church since 1735, although in the present it is mostly used for cultural events.

Location: Gasthuisstraat 41

De Gasthuiskerk is een kerk in een eenvoudige laatgotische stijl. Ze werd begin 15e eeuw gebouwd als kapel van een gasthuis en is sinds 1735 een lutherse kerk, hoewel ze tegenwoordig vooral gebruikt wordt voor culturele evenementen.

Locatie: Gasthuisstraat 41

 

 

The Christelijke Gereformeerde Kerk is a former house from the 15th century which in 1877 was rebuilt into a church. After the original users left in 1972 it served various denominations as well as profane functions until in 2015 it became a house.

Location: Heerenstraat 22

De Christelijke Gereformeerde Kerk is een voormalig huis uit de 15e eeuw dat in 1877 werd verbouwd tot een kerk. Na het vertrek van de oorspronkelijke gebruikers in 1972 diende het verschillende kerkgenootschappen en profane functies tot het in 2015 een huis werd.

Locatie: Heerenstraat 22

 


The Ooipoortkerk is an aisleless church in neo-Renaissance style and was built in 1897 as a second Christelijke Gereformeerde Kerk.

Location: Ooipoortstraat 52

De Ooipoortkerk is een kerk in neorenaissancestijl en werd in 1897 gebouwd als een tweede Christelijke Gereformeerde Kerk.

Locatie: Ooipoortstraat 52
 

 

The New Apostolic church was built in 1959 and was designed by H.K. Hendriks in a modern style with both Traditionalist and Functionalist elements.

Location: Veerpoortstraat 3

De Nieuw-Apostolische Kerk is gebouwd in 1959 en is ontworpen door H.K. Hendriks in een moderne stijl met zowel traditionalistische als functionalistische elementen.

Locatie: Veerpoortstraat 3

 

Back to the Province of Gelderland