Click here to go to the main page
Dantumadiel municipality / Gemeente Dantumadiel (Fr)

Municipality in the north-eastern part of the province, covering the villages of Damwoude, Zwaagwesteinde, Veenwouden, Broeksterwoude, Wouterswoude, Rinsumageest, Driesum, De Valom, Roodkerk and Sijbrandahuis. The largest village is Damwoude, which itself is a combination of the former villages Akkerwoude, Dantumawoude and Murmerwoude. This page shows churches in some of the villages in the municipality and is not complete.

Gemeente in het noordoostelijke deel van de provincie, bestaand uit de dorpen Damwoude, Zwaagwesteinde, Veenwouden, Broeksterwoude, Wouterswoude, Rinsumageest, Driesum, De Valom, Roodkerk en Sijbrandahuis. Het grootste dorp is Damwoude, zelf weer een samenvoeging van de voormalige dorpen Akkerwoude, Dantumawoude en Murmerwoude. Deze pagina toont kerken in sommige dorpen in de gemeente en is niet compleet.

 
DamwoudeThe reformed church of Akkerwoude is a church in neo-Classical style, built in 1850 after a design by an unknown architect. It replaced a medieval church on the same location.

Location: Hereweg 1

De hervormde kerk van Akkerwoude is een kerk in neoclassicistische stijl, gebouwd in 1850 naar een ontwerp van een onbekende architect. It replaced a medieval church on the same location. Het verving een middeleeuwse kerk op dezelfde locatie.

Locatie: Hereweg 1

 

 

 The reformed church of Dantumawoude is a much-altered one-aisled Romanesque building originating from the 12th century.

Location: Doniaweg 76

De hervormde kerk van Dantumawoude is een veelvoudig gewijzigd eenbeukig romaans gebouw uit de 12e eeuw.

Locatie: Doniaweg 76

 


Also largely Romanesque in style is the reformed church of Murmerwoude, which was built in ca. 1200.

Location: Voorweg 2

Ook grotendeels in romaanse stijl is in de hervormde kerk van Murmerwoude, die werd gebouwd in ca. 1200.

Locatie: Voorweg 2

 
Rinsumageest


The reformed church or Alexanderkerk of Rinsumageest is an originally 11th and 12th-century Romanesque building that was later enlarged with a late-Gothic side-aisle. It's one of only a few medieval churches in this province with more than one aisle.

Location: Juckemaweg 3

De hervormde kerk of Alexanderkerk van Rinsumageest is een oorspronkelijk 11e en 12e-eeuws romaanse gebouw dat later werd uitgebreid met een laat-gotische zijbeuk. Het is een van de weinige middeleeuwse kerken in deze provincie die uit meer dan een beuk bestaat.

Locatie: Juckemaweg 3

 
The Gereformeerde kerk was built in 1913 and was designed in Rationalist style by architect Tj. Kuipers.

Location: Kerkstraat 4

De Gereformeerde kerk werd gebouwd in 1913 en werd ontworpen in rationalistische stijl door architect Tj. Kuipers

Locatie: Kerkstraat 4

 

 
Wouterswoude
The Gereformeerde kerk of Wouterswoude dates from 1922 and was designed by A. Nauta in a Rationalist style inspired by the work of Tj. Kuipers.

Location: Voorweg 27

De Gereformeerde kerk van Wouterswoude dateert uit 1922 en werd ontworpen door A. Nauta in een rationalistische stijl die is geïnspireerd door het werk van Tj. Kuipers.

Locatie: Voorweg 27

 

 

Back to the Province of Fryslân